Cíle udržitelného rozvoje

I my přispíváme svým dílem k Agendě OSN pro udržitelný rozvoj 2030
global goals

Podpora cílů OSN v oblasti trvale udržitelného rozvoje

V roce 2015 OSN definovala 17 cílů udržitelného rozvoje, které poskytují vládám, nevládním organizacím, společnostem a občanům detailní plán. Řeší globální výzvy, kterým čelíme. Týkají se chudoby, nerovnosti, klimatických změn, zhoršování životního prostředí, míru a spravedlnosti.

4 CÍLE TRVALE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE, NA KTERÉ SE ZAMĚŘUJEME 

Jako společnost, působící v distribuci produktů a řešení pro pracovní prostředí, se zaměřujeme zejména na 4 cíle udržitelného rozvoje.

SDGS BANNER JPEG
sdg8

Lyreco nabízí širokou škálu produktů pro pracoviště pod vlastní značkou. Zajištění toho, aby naši výrobci a dovozci respektovali lidská práva a životní prostředí v celém zásobovacím řetězci, je naší prioritou. Tyto požadavky jsou kladeny na všechny naše dceřiné společnosti. Dodavatelé, kteří by nedodržovali pravidla společnosti Lyreco v této oblasti, jsou umístěni na černou listinu.

SGG 8 - DŮSTOJNÁ PRÁCE A HOSPODÁŘSKÝ RŮST
Jaký je náš přínos?

AUDIT SQUARE

98 % výrobců produktů Lyreco, působících v rizikových zemích *, je každoročně auditovaných uznávanými auditorskými společnostmi nebo přímo lokálním QSS týmem Lyreco Group. Proces auditu  využívá mezinárodní standardy SEDEX SMETA 4 - pilířů
a BSCI.

Tyto audity jsou doprovázeny programem zlepšování a sledování pokroku dodavatelů.

Cílem tohoto plánu, který se každoročně přehodnocuje, je identifikovat rizika a potenciálně závažné dopady přímých
a nepřímých aktivit na lidská práva, základní svobody, zdraví a bezpečnost.

Spolu s etickým kodexem dodavatelů použije Lyreco i Business Supplier Agreement. Jedná se o principy obchodní etiky, dodržování pracovních podmínek a lidských práv, které se vztahují na všechny dodavatele.

8.5 - Dosáhnout plné a produktivní formy zaměstnání a důstojnou práci pro všechny ženy a muže

8.7 - Přijmout opatření k odstranění nucené práce a moderního otroctví

8.8 - Chránit pracovní právo a podporovat bezpečné pracovní prostředí

sdg12

Od papíru až po plastové předměty jako jsou pera a kancelářské potřeby, má většina zásob na pracovišti krátkou životnost, jsou jednorázové a náročné na přírodní zdroje.

Nabídka udržitelnějších produktů a řešení pro všechny naše zákazníky po celém světě je jedním z hlavních závazků společnosti Lyreco na mnoho následujících let.

SDG 12 - ZODPOVĚDNÁ SPOTŘEBA A VÝROBA
Jaký je náš přínos?

GREEN TREE SMALL

V roce 2012 bylo Lyreco první společností ve svém odvětví, která vyvinula vlastní metodiku a označení certifikované podle normy ISO. Slouží k podpoře zákazníků při výběru udržitelnějších produktů, kam patří oficiálně certifikované výrobky,
i výrobky LYRECO GREEN TREE.

V roce 2020 se Lyreco zavázalo, že svou nabídku přizpůsobí a do roku 2025 připraví celou skupinu Lyreco na vstup do cirkulární ekonomiky. Tento významný krok směrem k alternativním řešením s nulovým odpadem pokrývá všechny kategorie výrobků a poskytuje alternativy s možností recyklace a zpětného sběru použitých produktů.

K propagaci a podpoře recyklace, ať už papíru, plastových kelímků a lahví, elektronických zařízení, sběrných míst použitých výrobků a reverzních logistických řešení, pravidelně rozšiřujeme nabídku o nové kategorie výrobků.

12.1 – Implementace 10-letého programu Udržitelná spotřeba a výroba

12.2 – Efektivní využívání přírodních zdrojů a management udržitelnosti a efektivní využívání přírodních zdrojů

12.5 – Snižování tvorby odpadu prostřednictvím prevence, snižování, recyklace a opětovného použití

sdg13

Snižování emisí CO2 v celém hodnotovém řetězci, od našich dodavatelů až po naše zákazníky, je prioritním cílem v našem úsilí
o zmírnění dopadu společnosti Lyreco na životní prostředí a přispívání k dosahování cílů našich zákazníků v této oblasti.

SDG 13 - KLIMATICKÁ ČINNOST
Jaký je náš přínos?

V roce 2020 budou stanovené nové vědecky založené cíle snižování CO2 v souladu s Pařížskou dohodou o změně klimatu, které pro výrobky značky Lyreco rozšíří rámec měření a snižování na rozsah 3 (nepřímé emise).

Dceřiné společnosti Lyreco vyvíjejí nízkoemisní řešení logistiky a prodeje, se zaměřením na městské dodávky, automobily prodejců, vozový park dodávkových vozidel a optimalizaci tras.

Trvalá udržitelnost představuje 25 % z hodnotících kritérií, na stejné úrovni jako konkurenceschopnost, správa kategorií
a logistika.

Pro povzbuzení našich zákazníků k seskupování objednávek a snižování četnosti doručení navrhuje společnost Lyreco stimulační, resp. odrazující, princip uplatňující slevu na seskupené objednávky nebo účtování dodatečných poplatků
v případě malých objednávek.

Konečným cílem našeho závazku, převést naši nabídku a podnikání na oběhové hospodářství do roku 2025je výrazně snížit naši uhlíkovou stopu.

Tímto potvrzením, se společnost Lyreco zavazuje, že se připojí k úsilí zúčastněných stran, které se již podílejí na konkrétních opatřeních ke snížení odlesňování na polovinu do roku 2020, a jeho ukončení do roku 2030.

13.1 – Posílit odolnost vůči klimatickým rizikům

13.3 – Zlepšit vzdělávání a zvyšování povědomí

sdg4

Vzdělávání je dlouhodobým závazkem
a iniciativou podporovanou ve všech dceřiných společnostech Lyreco.

SDG 4 - KVALITNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
Jaký je náš přínos?

About Lyreco for Education header

Od roku 2008 tento program podporuje rozvoj projektů a infrastruktury v nejchudších zemích.

Finanční prostředky se získávají hlavně interně prostřednictvím fundraisingových akcí pořádaných týmy společnosti Lyreco ve všech našich dceřiných společnostech.

Společnost Lyreco For Education zasahovala v 6 zemích Asie, Afriky a Jižní Ameriky: Bangladéš, Vietnam, Brazílie, Togo, Madagaskar a Kambodža.

Kromě tohoto společného programu vyvíjejí dceřiné společnosti Lyreco lokální aktivity v oblasti charitativní činnosti.

4.1 – Zajistit, aby všechny dívky a chlapci dokončili bezplatné, spravedlivé a kvalitní základní a střední vzdělání

Chcete vědět více?

ZPRÁVA O SPOLEČNOSTI LYRECO

Jako člen  globálního paktu OSN od roku 2004, dokládá skupina Lyreco svou výroční zprávu o sociální odpovědnosti.

Zjistit více