Contract

Általános Üzleti Feltételeket

Jelen Általános Üzleti Feltételeket (a továbbiakban, mint „ÁÜF") a Lyreco CE, SE Magyarországi Fióktelepe adja ki, melynek székhelye: 1085 Budapest, Salétrom u. 4, cégjegyzékszám: 275 92 537,, adószám: 22310462 - 2 - 41 (továbbiakban „Lyreco"). Az ÁÜF kiadásának célja a fogalmak meghatározása, illetve a Lyreco és a vásárlók közötti üzleti viszonyok szabályozása. Jelen ÁÜF a Lyreco és a vásárlók között fennálló olyan jogviszonyokra vonatkoznak, amelyeknél az áru kézbesítésének helyszíne a Magyarország területén található. A társaság fenntartja a jogot jelen ÁÜF egyoldalú mó-dosítására. A Lyreco ÁÜF jelenlegi változata a Lyreco honlapján található: www.lyreco.hu.

I. ALAPFOGALMAK ÉS A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME  

1. A vásárló olyan természetes személy – vállalkozó vagy jogi személy, aki a jelen ÁÜF-ben foglaltaknak megfelelően a Lyreco társasághoz bármely módon (telefon, fax, a www.lyreco.hu honlap segítségével, a lyreco mobilalkalmazással, postai úton) Lyreco árura rendelést juttat el.  

2. Áru alatt a Lyreco társaság által kínált, az áru megnevezésével, rendelési számával és leírásával ellátott termékeket kell érteni, amelyeket a vásárló kizárólag saját szükségleteire és belső fogyasztásra szán.  

 

II. REGISZTRÁCIÓ  

1. A vásárló első regisztrációja elengedhetetlen feltétele a megrendelés megvalósításának és az áru kiszállításának, a kívánt mennyiségben és a kívánt helyszínre.  

2. A vásárló regisztrációjának részét képezi:  

A) a természetes személy – vállalkozó cégneve, vagy a jogi személy kereskedelmi megnevezése,  

B) a vásárló székhelyének címe vagy vállalkozási helyének címe,  

C) kézbesítési és számlázási cím, amennyiben eltérnek,  

D) telefonszám, fax vagy e-mail cím – a megrendelés ellenőrzéséhez ill. az áru kézbesítéséhez, valamint a megrendelés szerinti teljesítést érintő egyéb kommunikációhoz szükséges elérhetőség,  

E) a vásárló nyilvántartási számai (statisztikai számjel, adószám),  

F) a vásárló bankkapcsolata és számlaszáma,  

G) cégkivonat, esetleg a vállalkozói engedély másolata, ÁFA-fizető esetén az ÁFA regisztráció igazolása,  

H) az áru kézbesítésére vonatkozó különleges igények (nyitvatartási idő, az áru átvételére jogosult  

személyek).  

3. A vásárló a fenti adatok bármely változása esetén köteles azokról a Lyreco társaságot haladéktalanul írásban vagy telefonon keresztül tájékoztatni.  

4. A regisztrációt a Lyreco társaság haladéktalanul elvégzi, a fenti feltételek vásárló általi teljesítését követően. A vásárló a www.lyreco.hu oldalon, az ügyfélszolgálatnál vagy az üzleti képviselő útján regisztrálhat. A regisztrációval a vásárló kifejezi beleegyezését az ÁÜF-be.  

5. A vásárló kijelenti, hogy bármely olyan személyes adat megadására jogosult, amelyet a Lyreco társaságnak a regisztráció és az üzleti együttműködés fennállása során megadott/megad az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 (GDPR) rendeletével összhangban, a rendelések alapján ezen ÁÜF-fel összhangban nyújtott teljesítés, valamint a vásárló Lyreco promóciós akciókról való tájékoztatása céljaira. A megszerzett személyes adatok kezeléséről szóló információk a https://www.lyreco.com/webshop/HUHU/personalData/view weboldalon érhetők el.  

 

III. ÁRURENDELÉS  

1. A rendelés a vásárló egyoldali jogi cselekedete, amely során a Lyreco társaság katalógusában feltüntetett áru kiszállítását érintő érdeklődését fejezi ki, az aktuális Lyreco árjegyzék szerinti árért,  

a kézbesítés megegyezett helyére (kézbesítési cím), valamint pontosan meghatározott mennyiségben. A rendelés egyúttal adásvételi szerződéstervezet is a vásárló részéről.  

2. A kívánt áru vásárlónak, illetve az első fuvarozónak történő kikézbesítésével a rendelés alapján, a kiszállított árura vonatkozó rendes adásvételi szerződés megkötésére kerül sor a rendelésben és/vagy a jelen ÁÜF-ben meghatározott feltételekkel összhangban.  

3. A rendelés telefonon, faxon vagy a www.lyreco.hu honlap, a lyreco mobilalkalmazás segítségével adható fel, vagy egyéb egyeztetett módon.  

4. A vásárló az áru megrendelésével deklarálja, hogy ismeri és elfogadja a Lyreco társaság katalógusában kínált áru aktuális érvényes árait.  

5. A Lyreco társaságnak jogában áll a rendelést indoklás nélkül elutasítani, anélkül, hogy a vásárló ez ellen bármilyen megtorlással élhetne. 

6. A katalóguson kívüli áru, vagy a vásárló kívánsága szerint elkészített vagy módosított áru, kizárólag a visszaigazolt speciális írásbeli megrendelés, vagy adásvételi szerződés alapján kézbesíthető. A megrendelésben feltüntetett szállítási határidő csak feltételezett.  

 

IV. AZ ÁRU KÉZBESÍTÉSE  

1. Az áru kézbesítése alatt a megrendelt áru vásárló részére történő fizikai kiszállítása értendő. Az áru kézbesítése a 8:00 és 17:00 óra között átvett megrendelés esetén a következő munkanapon történik, hacsak erről a felek kimondottan másképp nem állapodtak meg. Az egész raklapos áruszállítmányoknál az eladó fenntartja magának a jogot, hogy az árut a megrendelés kézhezvételétől számított 2 munkanapon belül szállítsa ki.  

2. Az áru kiszállítása csupán a vásárló megrendelése alapján történik, mégpedig a megegyezett szállítási címre – a Magyarország területén belül.  

3. Amennyiben a vásárló az első regisztrációnál nem ad meg más kézbesítési címet, a kézbesítés helye alatt a vásárló vállalkozásának székhelye/helye értendő. Abban az esetben, ha a vásárló egyszeri alkalommal az árut a megszokottól eltérő helyszínre kívánja kiszállíttatni, erre a tényre a Lyreco társaságot írásban vagy telefonon köteles figyelmeztetni a rendelés feladásánál. A vásárló köteles haladéktalanul írásban vagy telefonon keresztül tájékoztatni a Lyreco társaságot a vállalkozás székhelye vagy helye/kézbesítés címének módosításáról. A bejelentett változás a legközelebbi első rendelésnél lesz figyelembe véve. A Lyreco társaság az árura vonatkozó kézbesítési kötelezettségét rendben teljesíti a megrendelt áru vásárlónak vagy az első fuvarozónak történő átadása pillanatában. A részleges teljesítés megengedett, és a vásárlónak nem áll jogában annak elutasítása. Amennyiben a Lyreco társaság nem képes a megrendelést teljes mértékben teljesíteni, a ki nem kézbesített árut nyilvántartásba veszi, és a vásárló részére az első lehetséges alkalommal kiszállítja (a hiányzó áru legközelebbi raktári feltöltését követően).  

4. A vásárló köteles a szállítmány kiszállítását követően azonnal ellenőrizni a csomagok számát és állapotát még az átvételük előtt. Amennyiben a vásárló megállapítja, hogy a csomagolás sérült vagy hiányzik az áru mennyiségéből, ezt a tényt a szállítólevelet helyettesítő SITI mobilalkalmazásban fel kell tüntetni, amelyben a vásárló aláírásával igazolja az áru és/vagy szállítólevél átvételét. A kiszállított áru ilyen hibáinak későbbi reklamációját a Lyreco jogosan elutasíthatja.  

5. A vásárló vagy az arra jogosult képviselője az áru átvételét oly módon igazolja, hogy az árut átvásárló jogosult személy nevét nyomtatott betűvel feltünteti és aláírja a SITI mobilalkalmazásban vagy a Lyreco társaságnak szánt szállítólevélen. A vásárló felel azért, hogy az árut az arra jogosult személy vegye át.  

6. A szállítólevél az áruszállítmány részét képezi. A Lyreco társaság, mint szállító, adatain kívül a vásárló megjelölését és azonosító adatait is tartalmazza, valamint a kiszállított áru adatait is (rendelési számok, áru megnevezése, kiszállított mennyiségek).  

 

V. AZ ÁRU ÁRA ÉS A KÉZBESÍTETT ÁRU KIFIZETÉSE  

1. Az áru ára a Lyreco társaság aktuális árjegyzékében van feltüntetve és a Lyreco társaság fenntartja magának a jogot, hogy az áru árát szabadon módosíthassa. Az egyes üzleti esetekre vonatkozóan a megrendelés kézbesítésének idején érvényes ár a meghatározó. Az áru jelenlegi árfeltételeiről szóló információk a Lyreco ügyfélszolgálatánál, a webshopban érhetők el, vagy az ügyfél kérésének megfelelően a katalógusban feltüntetett kapcsolattartó helyekre vannak kézbesítve.  

2. Számla alatt a Lyreco társaság által a szállítólevél alapján kiállított adóbizonylat értendő. A Lyreco rendszerint havi összesítő számlát állít ki a hónap végén az összes rendben megvalósított rendelésért, amennyiben erről a felek másképp nem állapodnak meg. Az elektronikus számlázást a vásárló számára az elektronikus számlázásról szóló külön megállapodás alapján vagy a jogi előírásokkal összhangban lehet aktiválni.  

3. A fizetési határidő a Lyreco társaság által, az átvett árura vagy a nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó kötelezettségek legkésőbbi kifizetésének napjaként meghatározott nap. Egyúttal az a nap is, amikor a kiszámlázott összeget az áfával együtt jóvá kell írni a Lyreco társaság bankszámlájára. A standard fizetési határidő a számla Lyreco általi kiállítása napjától számított 14 nap, amennyiben erről másképp nem állapodtak meg.  

4. Amennyiben a vásárló késik a kiszállított áruért vagy nyújtott szolgáltatásokért kiállított számla kifizetésével, a Lyreco társaságnak jogában áll késedelmi kamatot felszámolni, mégpedig a tartozás összegének 0,05% nagyságában minden egyes késedelmi napért. Amennyiben a vásárló a számla kifizetésével több mint 30 napos késedelembe esik, a Lyreco társaságnak jogában áll elállni az adásvételi szerződéstől. Az adásvételi szerződéstől való elállást írásban kell megvalósítani, és az a vásárló általi kézhezvétel pillanatától hatályos. A szerződéstől való elállás a vásárló címére fax vagy elektronikus posta segítségével történő elküldése pillanatában tekinthető kézbesítettnek. A vásárló ebben az esetben köteles azonnal visszaadni a Lyreco társaságnak a megszerzett és ki nem fizetett árut, eredeti állapotában és mennyiségben, saját költségére és veszélyére. Az áru visszaadásának pillanatáról és formájáról előzetesen írásban vagy telefonon meg kell egyezni a Lyreco ügyfélszolgálatával. Amennyiben az áru visszaadása eredeti mennyiségben és állapotában nem lehetséges, a Lyreco társaság fenntartja magának a jogot, hogy a tartozás összegét minden hozzáférhető jogi eszköz segítségével követelhesse.  

5. Amennyiben a vásárló reklamálja a számlát, vagy annak egy részét, köteles kifizetni a számla azon részét, amelyre nem vonatkozik a reklamáció az esedékességi határidőn belül. Ellenkező esetben a Lyreco társaságnak joga van késedelmi kamatot érvényesíteni a vásárlóval szemben.  

6. Az áru tulajdonjoga és kárveszélye a vásárlóre a vásárló általi átvétele pillanatában száll át.  

 

VI. SZÁLLÍTÁSI KÖLTSÉGEK  

1. Amennyiben a megrendelt áru értéke túllépi a 14 000 Ft összeget ÁFA nélkül, az áru kézbesítési címre való kiszállításával kapcsolatos költségeket teljes mértékben a Lyreco társaság állja. Abban az esetben, ha a megrendelt áru értéke kisebb, mint 14 000 Ft ÁFA nélkül, a Lyreco fenntartja a jogot az átalánydíjas szállítási költségek kiszámlázására 1 400 Ft ÁFA nélküli összegben. A Lyreco akkor is jogosult átalánydíjas szállítási költségeket számlázni, ha a vásárló által visszaküldött áru nem felel meg a VII. cikk feltételeinek. 

 

VII. AZ ÁRU VISSZAADÁSA  

1. A vásárlónak joga van az áru átvételét követő 30 napon belül indoklás nélkül visszaadni az árut a Lyreco társaság költségeire, azzal a feltétellel, hogy az árut sérülésmentesen, ismételt eladásra alkalmas eredeti állapotában adja vissza az összes kísérődokumentummal együtt (pl. használati útmutató, műszaki leírás/paraméterek,...) és eredeti sértetlen csomagolásban. Külön figyelmeztetjük arra, hogy főképp a nyomtatók tartozékait (toner, nyomtatópatron és szalag) csakis eredeti, kicsomagolatlan állapotban, a tonerek esetén az eredeti biztonsági szalaggal lehetséges visszaadni. A fenti feltételek teljesítésekor a Lyreco társaság az árut visszaveszi és a vásárló részére jóváírást állít ki. Ellenkező esetben a Lyreco az árut visszaküldi a vásárlónak, annak költségén. A vásárló nem jogosult ezen rendelkezés szerint visszaadni:  

A) a kívánságára előállított vagy módosított termékeket és a katalóguson kívüli termékeket,  

B) olyan irodabútor típusú termékeket, amelyek összeszerelése már megkezdődött vagy befejeződött,  

C) az élelmiszereket.  

2. Az áru fizikai visszaadása azt követően valósul meg, hogy az áru visszaadása iránti kérelmet írásban, a webshopon vagy a Lyreco társaság ügyfélszolgálatán telefonon keresztül benyújtották. Az árut a Lyreco társaság fuvarozója az áru visszaadását igazoló bizonylat alapján veszi át az első lehetséges alkalommal.  

3. Az árut az áru visszaadását igazoló bizonylat kiállítása nélkül nem lehetséges visszaadni. A bizonylat nélkül a fuvarozó nem veheti át az árut a Lyreco társaság részére.  

 

VIII. JÓTÁLLÁSI HATÁRIDŐ  

1. A Lyreco társaság által árusított valamennyi termékre, kivéve a meghatározott szavatosságú / felhasználási idejű termékeket, közvetlenül az áru csomagolásán feltüntetve azt, 12 hónap jótállási időt nyújtunk, amennyiben a katalógusban vagy a www.lyreco.hu webshopban az nincs másként meghatározva. Egyes árufajtákra meghosszabbított jótállási időt nyújtunk. Ez mindig láthatóan fel van tüntetve a Lyreco katalógusban az adott termék leírásában.  

2. A jótállás az áru összes gyártási hibájára vonatkozik, az anyaghibákat is beleértve, amennyiben azok a szállítás idején már léteztek, tekintet nélkül arra, mikor váltak nyilvánvalóvá.  

3. A jótállás nem vonatkozik az áru olyan hibáira, amelyek az áru gyártó által megszabott rendeltetésével vagy a használati útmutatóval ellenkező használat során keletkeztek, sem az áru vásárló által okozott minőségromlására (például nem megfelelő tárolás, túlzott kopás, kedvezőtlen időjárási feltételeknek való kitettség vagy oldószerek következtében).  

4. A kiválasztott áru alkalmasságáért és kompatibilitásáért a vásárló felel.  

 

IX. EGÉSZSÉG- ÉS MUNKAVÉDELMI TERMÉKEK  

1. Az egészség- és munkavédelmi termékekkel kapcsolatos információkat a Lyreco kizárólag tájékoztatási célokra nyújtja, és ezek nem helyettesítik a gyártó által biztosított használati tájékoztatást, amelyeket a termékkel együtt a csomagoláson, címkéken vagy mellékelt használati útmutatókban és figyelmeztetéseken nyújt. A biztonsági adatlapot (MSDS) a Lyreco elektronikus formában nyújtja a www.lyreco.hu oldalon, ahonnan a vásárló letöltheti azokat. A vásárló köteles mindig, közvetlenül minden egyes felhasználás előtt ellenőrizni az egészség- és munkavédelmi terméket. Az egészség- és biztonságvédelmi termék vásárló általi célokra/használatra való megfelelőségéért kizárólag a vásárló felel, nem pedig a Lyreco társaság.  

 

X. REKLAMÁCIÓK  

1. Reklamáció alatt a vásárló egyoldali jogügylete értendő, amely a kiszállított áru (minőségi és/vagy mennyiségi) hibáira vonatkozó felelősség jogérvényesítésére irányul. A reklamációt írásban, vagy a Lyreco társaság ügyfélszolgálatának címzett bejelentés segítségével kell megvalósítani, esetleg a reklamacio@lyreco.com e-mail címre küldve.  

2. A kiszállított áru nyilvánvaló (minőségi és/vagy mennyiségi) hibáira vonatkozó reklamációt legkésőbb az áru kézbesítését követő 5 munkanapon belül kell megvalósítani.  

3. A reklamációnak tartalmaznia kell:  

A) a megrendelés vagy az ügyfél rendelési számát,  

B) a termék számát a katalógus alapján,  

C) a hiányzó mennyiségeket és/vagy az áru minőségi hibáinak pontosítását.  

4. A mennyiségi eltérésekre (a fizikailag kiszállított áru és a szállítólevélen feltüntetett mennyiség közötti különbség) vonatkozó reklamáció elfogadását követően a hiányzó áru az első adandó alkalommal kiszállításra kerül.  

5. A nyilvánvaló minőségi hibákra vonatkozó reklamáció elfogadását követően a hibás áru az első adandó alkalommal a vásárló igényeinek megfelelő árura lesz cserélve.  

6. Az olyan rejtett hibákra vonatkozó reklamációt, amelyek a kiszállított áru használata során keletkeznek és a vásárló azokat a jótállási időn belül reklamálja, kizárólag írásban a Lyreco társaság ügyfélszolgálatához postai úton, faxon vagy e-mailben elküldve lehet érvényesíteni. A jótállási rejtett hibákat a Lyreco cég által meghatározott módon orvosolják:  

A) javítással és/vagy  

B) az áru cseréjével, amennyiben a reklamált hibákat nem lehet 30 napos határidőn belül eltávolítani, vagy ha azok eltávolítása aránytalanul nagy költségeket követelne meg.  

7. A reklamált hibákat, amelyekre a jótállás vonatkozik, legkésőbb a reklamáció érvényesítésétől számított 30 napon belül eltávolítjuk, ezen ÁÜF-fel összhangban. Ellenkező esetben a vásárló jogosult a szerződéstől elállni.  

 

XI. A HÁZHOZSZÁLLÍTÁS SZOLGÁLTATÁS 

1. A Vásárló az árut és annak kiszállítását az otthoni címére is megrendelheti. A Vásárló minden egyes írásbeli megrendeléskor megadja a házhoz szállítási kérelmet. „Otthoni cím”: a Vásárló alkalmazottainak lakóhelye és / vagy tartózkodási helye az otthoni munkavégzés alatt. A megrendelt termékeket 2 munkanapon belül kiszállítjuk az otthoni címére. A házhoz szállított termékek nem küldhetők vissza a fentebb található VII. cikk alapján. 

2. A házhoz szállított áru visszaküldhető, amíg megfelel a fenti VII. cikk 1. pontjában foglalt feltételeknek, de csak abban az esetben, ha az árut annak kézhezvételétől számított 10 napon belül, a Vásárló költségére, visszajuttatják a Lyreco-hoz. 

 

XII. ZÁRÓRENDELKEZÉSEK  

1. A Lyreco társaság és a vásárló között fennálló jogviszonyokra a Magyarország jogrendje vonatkozik.  

2. A szerződő felek kötelezik magukat, hogy a jelen ÁÜF-ből adódó kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos valamennyi vitájukat elsősorban megegyezés útján rendezik.  

3. A Lyreco társaság és a vásárló között létrejött valamennyi jogvitát a Magyarország illetékes bíróságán döntik el.  

4. A kétségek elkerülése érdekében és a jelen ÁÜF rendelkezéseitől eltérve, a vásárló mentesíti a vállalkozót minden felelősség alól, amelyet ezen ÁÜF rendelkezéseinek megsértése okozhat, amelyet közvetlenül vagy közvetve bármely (a WHO által meghatározott) pandémiás helyzet okozhat, ideértve, de nem korlátozva az alábbiakat: bármely kormányhatározat, amely korlátozza a mozgás szabadságát, vagy bármely más kapcsolódó vagy azt követő esemény. 

5. Jelen ÁÜF 2020. 03. 23-tól érvényes és lép hatályba. 

General Terms and Conditions
ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK
ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN
VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY