Ciele udržateľného rozvoja

Aj my prispievame svojim dielom k Agende OSN pre trvalo udržateľný rozvoj 2030
global goals

Podpora cieľov OSN v oblasti trvalo udržateľného rozvoja

V roku 2015 OSN definovala 17 cieľov trvalo udržateľného rozvoja, ktoré poskytujú vládam, mimovládnym organizáciám, spoločnostiam a občanom detailný plán. Riešia globálne výzvy, ktorým čelíme. Týkajú sa chudoby, nerovnosti, klimatických zmien, zhoršovania sa životného prostredia,mieru
a spravodlivosti.

4 CIELE TRVALO UDRŽATEĽNÉHO ROZVOJA, NA KTORÉ SA ZAMERIAVAME 

Ako firma pôsobiaca v distribúcii produktov a riešení pre pracovné prostredie sa zameriavame najmä na 4 ciele trvalo udržateľného rozvoja.

SDGS BANNER JPEG
sdg8

Lyreco ponúka širokú škálu produktov pre pracovisko pod vlastnou značkou. Zabezpečenie toho, aby naši výrobcovia a dovozcovia rešpektovali ľudské práva a životné prostredie v celom dodávateľskom reťazci, je našou prioritou. Tieto požiadavky sa vyžadujú vo všetkých našich dcérskych spoločnostiach. Dodávatelia, ktorí by nedodržiavali pravidlá spoločnosti Lyreco v tejto oblasti, sú pridaní na čiernu listinu.

SGG 8 - DÔSTOJNÁ PRÁCA A HOSPODÁRSKY RAST
Ako k tomu prispievame?

AUDIT SQUARE

98% výrobcov produktov Lyreco pôsobiacich v rizikových krajinách je každoročne auditovaných uznávanými audítorskými spoločnosťami alebo priamo v lokálne tímom QSS Lyreco skupiny. Proces auditu využíva medzinárodné štandardy SEDEX SMETA
4- pilierov a BSCI.

Tieto audity sú sprevádzané programom zlepšovania a monitorovania pokroku dodávateľov.

Cieľom tohto plánu, ktorý sa každoročne prehodnocuje, je identifikovať riziká a potenciálne závažne dopady priamych
a nepriamych aktivít na ľudské práva, základné slobody, zdravie a bezpečnosť.

Spolu s etickým kódexom dodávateľov, uplatňuje Lyreco aj Business Supplier Agreement. Sú to princípy obchodnej etiky, dodržiavania pracovných podmienok a ľudských práv, ktoré sa vzťahujú na všetkých dodávateľov.

8.5 - Dosiahnuť plné a produktívne zamestnanie a dôstojnú prácu pre všetky ženy a mužov

8.7 - Prijať opatrenia na odstránenie nútenej práce a moderného otroctva

8.8 - Chrániť pracovné právo a podporovať bezpečné pracovné prostredie

sdg12

Od papiera až po plastové predmety, ako sú perá a kancelárske potreby, má väčšina zásob na pracovisku krátku životnosť, sú jednorazové a náročné na prírodné zdroje.

Ponuka udržateľnejších produktov a riešení, pre všetkých našich zákazníkov po celom svete, je jedným z hlavných záväzkov Lyreco na mnoho nasledujúcich rokov.

SDG 12 - ZODPOVEDNÁ SPOTREBA A VÝROBA
Ako k tomu prispievame?

GREEN TREE SMALL

V roku 2012 bolo Lyreco prvou spoločnosťou vo svojom priemysle, ktorá vyvinula vlastnú metodiku a označenie certifikované podľa normy ISO. Slúži na podporu zákazníkov pri výbere udržateľnejších produktov, kam patria oficiálne certifikované výrobky, aj výrobky LYRECO GREEN TREE.

V roku 2020 sa Lyreco zaviazalo, že svoju ponuku prispôsobí a do roku 2025 pripraví celú skupinu Lyreco na vstup do cirkulárnej ekonomiky. Tento významný krok smerom k alternatívnym riešeniam s nulovým odpadom pokrýva všetky kategórie výrobkov a poskytuje alternatívy s možnosťou recyklácie a spätného zberu použitých produktov.

Na propagáciu a podporu recyklácie, či už papiera, plastových pohárov a fliaš, elektronických zariadení, zberných miest použitých výrobkov a reverzných logistických riešení pravidelne rozširujeme ponuku o nové kategórie výrobkov.

12.1 - Implementácia 10- ročného programu Udržateľná spotreba a výroba

12.2 - Efektívne využívanie prírodných zdrojov a manažment udržateľnosti / Trvalo udržateľný manažment
         a efektívne využívanie prírodných zdrojov

12.5 - Znižovanie tvorby odpadu prostredníctvom predchádzania, znižovania, recyklácie a opätovného použitia

sdg13

Znižovanie emisií CO2 v celom hodnotovom reťazci, od našich dodávateľov až po našich zákazníkov, je prioritným cieľom v našom úsilí o zmiernenie dopadu spoločnosti Lyreco na životné prostredie a prispievanie k cieľom našich zákazníkov v tejto oblasti.

SDG 13 - KLIMATICKÁ ČINNOSŤ
Ako k tomu prispievame?

V roku 2020 budú stanovené nové vedecky založené ciele znižovania CO2 v súlade s Parížskou dohodou o zmene podnebia, ktoré rozšíria pre výrobky značky Lyreco rámec merania a znižovania na rozsah 3 (nepriame emisie).

Dcérske spoločnosti Lyreco vyvíjajú nízkoemisné riešenia logistiky a predaja, so zameraním sa na mestské dodávky, automobily predajcov, flotilu dodávkových vozidiel a optimalizáciu trás.

Trvalá udržateľnosť predstavuje 25% z hodnotiacich kritérií, na rovnakej úrovni ako konkurencieschopnosť, správa kategórií a logistika.

Na povzbudenie našich zákazníkov k zoskupovaniu objednávok a znižovaniu počtu dodávok navrhuje spoločnosť Lyreco stimulačný resp. demotivačný princíp uplatňujúci zľavu na zoskupené objednávky alebo dodatočné poplatky v prípade malých objednávok.

Konečným cieľom nášho záväzku previesť našu ponuku a podnikanie na obehové hospodárstvo do roku 2025 je výrazne znížiť našu uhlíkovú tlač.

Týmto potvrdením sa Lyreco zaväzuje, že sa pripojí k úsiliu zainteresovaných strán, ktoré sa už podieľajú na konkrétnych opatreniach na zníženie odlesňovania na polovicu do roku 2020 a ukončenie do roku 2030.

13.1 - Posilniť odolnosť voči klimatickým rizikám

13.3 - Zlepšiť vzdelávanie a zvyšovanie povedomia

sdg4

Vzdelávanie je dlhodobým záväzkom a iniciatívou podporovanou vo všetkých dcérskych spoločnostiach Lyreco.

SDG 4 - KVALITNÉ VZDELÁVANIE
Ako k tomu prispievame?

About Lyreco for Education header

Od roku 2008 tento program podporuje rozvoj projektov a infraštruktúry v najchudobnejších krajinách.

Finančné prostriedky sa získavajú hlavne interne prostredníctvom fundraisingových akcií organizovaných tímami spoločnosti Lyreco vo všetkých našich dcérskych spoločnostiach.

Spoločnosť Lyreco For Education intervenovala v 6 krajinách Ázie, Afriky a Južnej Ameriky: Bangladéš, Vietnam, Brazília, Togo, Madagaskar a Kambodža

Okrem tohto spoločného programu vyvíjajú dcérske spoločnosti Lyreco miestne charitatívne akcie v tejto oblasti.

4.1 - Zabezpečiť, aby všetky dievčatá a chlapci dokončili bezplatné,
       spravodlivé a kvalitné základné a stredné vzdelávanie

Chcete vedieť viac?

SPRÁVA O SPOLOČNOSTI LYRECO

Ako člen globálneho paktu OSN od roku 2004, skupina Lyreco upravuje svoju výročnú správu o sociálnej zodpovednosti.

Pokračovať v čítaní