People in a meeting

Riadenie trvalo udržateľnej spoločenskej zodpovednosti

Manažment riadenia rizík a príležitostí

PROGRAMY RIADENIA RIZÍK A MANAŽMENT ZHODY AKO INTEGROVANÁ ČASŤ PODNIKANIA (SDG 8 a 12)

sdg 12 + 8

S 15 dcérskymi spoločnosťami priamo pôsobiacimi v 25 krajinách, 15 partnermi, ktorí nás sprevádzajú na 17 ďalších trhoch a globálnym dodávateľským reťazcom, si obchodný model Lyreco vyžaduje dôrazný systém riadenia kvality a environmentálnych rizík pokrývajúci všetky naše aktivity.

sustainability

2 pokryté oblasti

value excellence white

Kvalita

leaf

Životné prostredie

KĽÚČOVÉ OPATRENIA

  1. manažment rizík 
  2. Matica rizík 
  3. zvyšovanie povedomia a tréning v oblasti rizík a príležitostí
Office

Medzinárodne uznávaný certifikačný proces

Na zabezpečenie spoločných kvalitatívnych a environmentálnych aktivít v rámci našich 15 dcérskych spoločností používa spoločnosť Lyreco uznávané medzinárodné normy ISO 9001 a ISO 14001.

Riadenie bezpečnosti & ochrany zdravia je založené na smernici Lyreco vychádzajúcej z normy ISO 45001 a miestnej legislatívy.

V roku 2012 bola prijatá norma ISO 26000 týkajúca sa spoločenskej zodpovednosti firiem, ktorá má poskytnúť štruktúru na ceste k udržateľnosti. Niektoré krajiny sa navyše rozhodli získať ďalšie certifikáty.

ISO 20400 je nová ISO norma – Udržateľné obstarávanie, ponúka organizáciám návod na vytvorenie stratégie udržateľného obstarávania. Jej cieľom je opísať základné princípy udržateľného obstarávania a poskytnúť účinný model implementácie. Neobsahuje požiadavky na dodávateľov, ale opisuje, ako môžu nákupcovia definovať kritériá udržateľnosti a začleniť ich do procesu nákupu.

People in a meeting

Rozšírený proces riadenia rizík

Lyreco proces riadenia rizík pokrýva kvalitatívne a environmentálne aspekty. V roku 2019 ho Lyreco v rámci novej stratégie  spoločensky zodpovedného podnikania CSR pre roky 2019 - 2024 rozšírila do nových oblastí: 

  • korupčné riziká 
  • sociálne riziká v našich interných činnostiach 
  • kybernetická kriminalita 

Manažovanie trvalej udržateľnosti je plne integrované do organizácie prevádzok Lyreco skupiny, vedenej prevádzkovým riaditeľom Lyreco Group. Strategická realizácia postupov spoločensky zodpovedného podnikania CSR je v kompetencii QSS riaditeľa Lyreco Group. Každá z 15 dcérskych spoločností Lyreco má vlastného lokálneho QSS riaditeľa.

Two people looking at a tablet

Podpora etiky vo všetkých našich postupoch

Zvyšovanie povedomia a zabezpečenie dôsledného dodržiavania etických obchodných postupov pri všetkých činnostiach spoločnosti Lyreco všetkými zamestnancami a všetkými našimi obchodnými partnermi je našou neustálou snahou. 

V roku 2020 Lyreco umocnilo svoj proces komunikácie a riadenia v oblasti etiky a dodržiavania predpisov prostredníctvom rozšírenia komisie pre etiku a dodržiavanie predpisov, nomináciou riaditeľa pre riadenie rizík a príležitostí (manažment rizík a príležitostí) a špecializovaných referentov pre etiku vo všetkých dcérskych spoločnostiach Lyreco, posilnením etického kódexu a obchodného správania a zlepšenie systému „Zvýšenej pozornosti“.

Zistiť viac
Lyreco komisia pre etiku a dodržiavanie predpisov

Komisia je zložená zo 4 stálych členov: 

  • Generálny riaditeľ a predseda komisie skupiny Lyreco 
  • Finančný riaditeľ skupiny Lyreco 
  • Riaditeľ skupiny Lyreco pre oblasť People & Culture 
  • Group Compliance officer a asistent komisie 

Komisia je zodpovedná za dohľad nad etikou a dodržiavaním predpisov v týchto oblastiach: 

• Antikorupcia 

• Boj proti diskriminácii a obťažovaniu 

• Ochrana dát a GDPR 

• Akékoľvek ďalšie záležitosti týkajúce sa etiky a dodržiavania predpisov, ktoré sú požadované alebo postúpené komisii. 

Náš etický kódex

Spoločnosť Lyreco sa zaviazala vytvárať hodnotu pre všetky zúčastnené strany a budovať si vzťahy s našimi zamestnancami, zákazníkmi, dodávateľmi, komunitami a obchodnými partnermi na základe našich základných hodnôt: Nadšenie, Agilita, Rešpekt a Precíznosť 

V rámci UN Global Compact – Globálnej dohody OSN sa od roku 2004 zaväzujeme podporovať ľudské práva a presadzovať spoločensky zodpovedné správanie sa v súlade so zásadami Globálnej dohody OSN, Dohovorom MOP (Medzinárodná organizácia práce), Dohovorom OSN o právach dieťaťa a podľa usmernení OECD pre nadnárodné spoločnosti. 

Tieto princípy sú už dlho prirodzenou súčasťou nášho podnikania a odrážajú sa aj v našom etickom kódexe, ktorý je vyjadrením toho, kto sme a ako podnikáme. 

Hlavné zásady spoločensky zodpovedného podnikania - CSR

Čítať ďalej