People in a meeting

CSR governance

Risikostyringssystem og etterlevelse

VI BRUKER RISIKOSTYRINGS- OG ETTERLEVELSESPROGRAMMER SOM EN INTEGRERT DEL AV VIRKSOMHETEN

Med 15 datterselskap som er direkte til stede i 25 land, 15 partnere som samarbeider med oss på ytterligere 17 markeder og en global forsyningskjede, trenger Lyreco-konsernet et sterkt kvalitets- og miljørisikostyringssystem som dekker alle våre internasjonale aktiviteter.

sdg 12 + 8

The United Nations Sustainable Development Goals we contribute to.

sustainability

2 områder dekket

value excellence white

Kvalitet

leaf

Miljø

Nøkkeltiltak

 1. Risikostyringsorganisasjon 
 2. Risikomatrise
 3. Utdannelse i og opplysning om risikoer og muligheter
eye

En internasjonalt anerkjent sertifiseringsprosess

For å sikre en felles kvalitativ og miljømessig praksis på tvers av våre 15 datterselskap, anvender Lyreco de anerkjente internasjonale standardene iso 9001 og ISO 14001. 

Styring av Sunnhet og Sikkerhet er basert på Lyrecos retningslinjer som henviser til OHSAS 18001-standarden og lokal lovgivning.

I 2012 ble ISO 26000, retningslinjen for Corporate Social Responsibility, vedtatt for å strukturere bærekraftprosessen. Dessuten har noen land også valgt ytterligere sertifiseringer. 

People in a meeting

En utvidet risikostyringsprosess

Lyreco risikostyringsprosess fokuserer på kvalitet og miljø. I 2019 har Lyreco innenfor rammene av den nye CSR-strategien 2019-2024 utvidet prosessen til nye områder 

 • Korrupsjonsrisiko
 • Sosiale risikoer i våre interne aktiviteter
 • Nettkriminalitet

Bærekraftstyring er fullt integrert i tilretteleggelsen av Group Operations som ledes av en Group Chief Operating Officer. Den strategiske utførelsen av Lyrecos Corporate Responsibility-politikk ledes av en Group QSS Director. Hvert av Lyrecos 15 datterselskaper har en QSS Director.

Two people looking at a tablet

Fremme en etisk forretningspraksis i alt vi gjør

Vi har løpende fokus på å øke bevisstheten om Lyrecos etiske forretningspraksis og sikre at den overholdes til punkt og prikke i alle Lyrecos aktiviteter, av alle medarbeidere og hos alle våre samarbeidspartnere. 

I 2020 har Lyreco derfor styrket styringen av etikk og etterlevelse og kommunikasjonsprosessen om dette ved å nedsette et Utvalg for etikk og etterlevelse, utnevne en Group Compliance Officer og  dedikerte etiske referenter i alle Lyrecos datterselskaper, styrke vår Kodeks for etikk og forretningsadferd og forbedre vårt "Raise your alert"-system.

Les mer
Lyrecos utvalg for etikk og etterlevelse

Utvalget består av 4 faste medlemmer: 

 • Lyreco Group CEO og formann for utvalget
 • Lyreco Group Chief Finance Officer
 • Lyreco Group Chief People & Culture Officer
 • Group Compliance officer og committee secretary 

Utvalget er ansvarlig for å føre tilsyn med etikk og etterlevelse på følgende områder:

 • Korrupsjonsbekjempelse
 • Bekjempelse av forskjellsbehandling og sjikane 
 • Databeskyttelse
 • Alle andre etiske og etterlevelsesforhold som anmodes om eller henvises til Utvalget.

Vår etiske kodeks

Lyreco er forpliktet til å skape verdi for våre interessenter og oppbygge relasjoner med våre medarbeidere, kunder, leverandører, lokalsamfunn og samarbeidspartnere ut fra våre kjerneverdier: 
Lidenskap, Smidighet, Respekt og Fortreffelighet. 
Ved å underskrive FNs Global Compact siden 2004, har vi forpliktet oss til å støtte menneskerettighetene og fremme sosialt ansvarlig adferd i overensstemmelse med prinsippene i Global Compact, ILO-konvensjonen (FNs Organisasjon for arbeidsmarkedsforhold), FNs barnekonvensjon og OECDs retningslinjer for multinasjonale virksomheter.

Disse prinsippene har lenge vært en naturlig del av vår forretning og avspeiles i vår Etiske kodeks, som er et uttrykk for hvem vi er og hvordan vi driver forretning hos Lyreco. 

Veiledende CSR-prinsipper

Les mer