Mål för en hållbar utveckling

Vårt bidrag till FN:s globala mål för hållbar utveckling fram till 2030.
global goals

Vi stödjer FN:s globala mål för hållbar utveckling

2015 definierade FN 17 hållbara utvecklingsmål (Sustainable Development Goals, SDG) som sätter ramarna för regeringar, icke-statliga organisationer (NGO), företag och medborgare. De adresserar de globala utmaningarna vi står inför, inklusive de som är relaterade till fattigdom, ojämlikhet, klimatförändringar, miljöförstöring, fred och rättvisa.

DE 4 GLOBALA MÅLEN FÖR HÅLLBAR UTVECKLING SOM VI FOKUSERAR PÅ

Som distributör av produkter och lösningar för arbetsplatser fokuserar vi särskilt på 4 globala mål.

SDGS BANNER JPEG
sdg8

Lyreco erbjuder ett omfattande utbud av Lyrecos egna märkesprodukter för arbetsplatser. Det är en viktig prioritering för oss att se till att våra tillverkare och importörer respekterar mänskliga rättigheter och miljön i hela leverantörskedjan. Dessa krav gäller globalt och för alla avdelningar inom Lyreco. Leverantörer som inte följer Lyrecos policy inom detta område blir svartlistade.

SDG 8 - ANSTÄNDIGA ARBETSVILLKOR OCH EKONOMISK TILLVÄXT
Vårt viktigaste bidrag

AUDIT SQUARE

Varje år genomförs audits på 100% av Lyrecos produktionscentraler i riskländer. Dessa audits utförs direkt på produktionsplatsen av antingen etablerade certifieringsorgan eller av Lyrecos QSS-team. I Auditprocessen används SEDEX SMETAs 4 pelare och BSCI som internationella standarder.
Dessa audits uppföljs av ett förbättringsprogram och övervakning av leverantörernas framsteg.

Denna årliga övervakningsplan syftar till att identifiera riskerna vid potentiella allvarliga överträdelser av de mänskliga rättigheterna, grundläggande frihet, hälsa och säkerhet i samband med Lyrecos direkta och indirekta aktiviteter.

Code of Ethics för leverantörer utgör tillsammans med Lyrecos Business Supplier Agreement principerna för affärsetik och compliance i förhållande till arbetsförhållanden och mänskliga rättigheter som gäller för alla leverantörer.

8.5 Skapa full sysselsättning och anständigt arbete med lika lön.

8.7 Stoppa modern slaveri, människohandel och barnarbete.

8.8 Skydda arbetstagarnas rättigheter och skapa säkra arbetsmiljöer.

sdg12

De flesta kontorsprodukter, vare sig det handlar om papper eller plastprodukter, som pennor och kontorsmateriel, har en kort livslängd och är engångsprodukter som förbrukar naturresurser.


Ett av Lyrecos viktiga åtaganden har under många år varit att främja mer hållbara produkter och lösningar till alla våra kunder runt om i världen.

SDG 12 - ANSVARSFULL ANVÄNDNING OCH PRODUKTION
Vårt viktigaste bidrag

GREEN TREE SMALL

2012 var Lyreco det första företaget i kontorsleverantörsbranschen som utvecklade sin egen ISO-certifierade metodik och märkningssystem, för att hjälpa våra kunder att välja hållbara produkter som både täcker officiellt miljöcertifierade produkter och produkter som leverantörer själva definierar som gröna: LYRECOS GRÖNA TRÄD.

År 2020 åtog sig Lyreco att konvertera sitt produktsortiment till Cirkulär Ekonomi fram till 2025. Detta stora steg mot att minska avfall ska täcka alla produktkategorier och omfatta återvinningsbara alternativ, samt inkludera insamlings- och återvinningslösningar av begagnade produkter.

Vi vill vidareutveckla återvinningslösningar där det är möjligt och meningsfullt i samarbete med kunder och andra intressenter.

12.1 - Genomföra det 10-åriga programmet om hållbar konsumtion och hållbar produktion

12.2 - Använda och förvalta naturresurser på ett hållbart sätt

12.5 - Minska avfallsmängden avsevärt

 

sdg13

Att minska CO2-utsläppen genom hela värdekedjan, från våra leverantörer till våra kunder, är ett högt prioriterat mål i våra ansträngningar att minska Lyrecos miljöpåverkan och bidra till våra kunders egna mål inom detta område.

SDG 13 - KLIMATINITIATIV
Vårt viktigaste bidrag

Under år 2020 fortsätter vi att sätta upp nya mål för att minska CO2-utsläppen i enlighet med Parisavtalet om klimatförändringar. Dessa ska valideras av SBTi, och ska omfatta hela vår värdekedja, inklusive scope 3 för produkter från Lyrecos egna märke.

Lyrecos avdelningar arbetar med att utveckla distributionslösningar med fokus på att minska CO2-utsläppen genom t ex optimering av leveransrutter och löpande omställning till gröna transporter.

Hållbarhet står för 25% av utvärderingskriterierna på samma nivå som konkurrenskraft, kategorihantering och logistik.

För att uppmuntra våra kunder att samla sina beställningar och minska antalet leveranser, föreslår Lyreco ett incitamentsystem där kunden får rabatt genom att samla sina beställningar eller debiteras avgifter vid mindre beställningar.

Konvertering av vårt företag och sortiment till cirkulär ekonomi innan 2025 har det övergripande målet att avsevärt minska vårt CO2-avtryck.

Genom att stödja denna handlingsplan åtar sig Lyreco att följa de åtgärder som andra intressenter redan har infört för att halvera avskogningen till 2020, och stoppa den helt fram till 2030.

13.1 - Stärka motståndskraften och anpassningen till klimatrelaterade katastrofer

13.3 - Sprida kunskap och förmåga att reagera på klimatförändringar

sdg4

Utbildning är ett långsiktigt engagemang, och något som alla Lyrecos avdelningar stödjer.

SDG 4 - KVALITETSUTBILDNING
Vårt viktigaste bidrag

About Lyreco for Education header

Sedan 2008 har Lyreco For Education stött utvecklingen av projekt och infrastruktur i utsatta länder.

Insamlingen sker huvudsakligen internt genom insamlingsinitiativ organiserade av Lyrecos anställda i alla våra avdelningar.

Lyreco For Education har gått in i 6 länder i Asien, Afrika och Sydamerika: Bangladesh, Vietnam, Brasilien, Togo, Madagaskar och Kambodja.

Utöver detta gemensamma program utvecklar Lyrecos avdelningar lokala välgörenhetsinitiativ på utbildningsområdet.

4.1 – Gör grundskola och ungdomsutbildningar gratis för alla. 

Vill du veta mer?

LYRECO CSR-RAPPORT

Som medlem i FN:s Global Compact sedan 2004 uppdaterar Lyreco-koncernen årligen sin CSR-rapport om företagets sociala ansvar.

Läs mer