People in a meeting

CSR governance

Riskhanteringssystem och compliance

VI ANVÄNDER RISKHANTERING OCH COMPLIANCEPROGRAM SOM EN INTEGRERAD DEL AV FÖRETAGET

Med 15 dotterbolag som opererar direkt i 25 länder, 15 partners som arbetar med oss ​​på ytterligare 17 marknader och en global försörjningskedja, behöver Lyreco-koncernen ett stabilt kvalitets- och miljöhanteringssystem som täcker alla våra internationella aktiviteter.

sdg 12 + 8

The United Nations Sustainable Development Goals we contribute to.

sustainability

2 täckta områden

value excellence white

Kvalitet

leaf

Miljö

Fokuspunkter

 1. Riskhanteringsorganisation
 2. Riskmatrix
 3. Utbildning i, och information om, risker och möjligheter
eye

En internationellt erkänd certifieringsprocess

För att säkerställa en gemensam kvalitativ och miljömässig praxis i våra 15 dotterbolag tillämpar Lyreco de erkända internationella standarderna ISO 9001 och ISO 14001.

Hanteringen av Hälsa & Säkerhet baseras på Lyrecos riktlinjer som hänvisar till OHSAS 18001-standarden och lokala lagar.

År 2012 antogs riktlinjen ISO 26000 i förhållande till Corporate Social Responsibility, för att strukturera hållbarhetsprocessen. Dessutom har vissa länder valt ytterligare certifieringar.

People in a meeting

En utökad riskhanteringsprocess

Lyrecos riskhanteringsprocess fokuserar på kvalitet och miljö. Under 2019, inom ramen för den nya CSR-strategin 2019-2024, har Lyreco utvidgat processen till nya områden

 • Korruptionsrisker
 • Sociala risker i våra interna aktiviteter
 • Cyberkriminalitet

Hållbarhetshantering är helt integrerat av Group Operations, som leds av en Group Chief Operating Officer. Det strategiska genomförandet av Lyrecos Corporate Responsibility-policy leds av en koncern QSS Director. Vart och ett av Lyrecos 15 dotterbolag har en QSS Director.

Two people looking at a tablet

Främja etisk affärspraxis inom allt vi gör

Vi fokuserar kontinuerligt på att öka medvetenheten om Lyrecos etiska affärspraxis och se till att den följs till punkt och pricka i alla Lyrecos aktiviteter, av alla anställda och av alla våra samarbetspartners.

Under 2020 har Lyreco därför stärkt hanteringen av etik och compliance, och kommunikationsprocessen omkring detta, genom att utse en Kommitté för etik och compliance, utse en Group Compliance Officer och dedikerade etiska konsulter i alla Lyrecos dotterbolag, stärka vår Kodex för etik och affärsuppförande och förbättra vårt ""Raise your alert"-system.

Läs mer
Lyrecos kommitté för etik och compliance

Kommittén består av fyra fasta medlemmar: 

 • Lyreco Group CEO och ordförande för kommittén
 • Lyreco Group Chief Finance Officer
 • Lyreco Group Chief People & Culture Officer
 • Group Compliance officer och Committee Secretary 

Kommittén ansvarar för tilsyn av etik och compliance inom följande områden:

 • Bekämpa korruption
 • Bekämpa diskriminering och trakasserier
 • Dataskydd
 • Alla andra etiska och compliance-frågor, överlämnas eller hänvisas till kommittén.

Vårt etiska kodex

Lyreco har åtagit sig att skapa värde för våra intressenter och bygga relationer med våra anställda, kunder, leverantörer, lokala samhällen och samarbetspartners baserat på våra kärnvärden:
Passion, Agility, Respect och Excellence
Genom att underteckna FN:s Global Compact redan år 2004, har vi åtagit oss att stödja mänskliga rättigheter och främja socialt ansvarsfullt beteende i enlighet med principerna i Global Compact, ILO-konventionen (FN:s arbetsmarknadsorganisation), FN:s barnkonvention och OECD:s riktlinjer för multinationella företag.

Dessa principer har länge varit en naturlig del av vår verksamhet och återspeglas i vår etiska kod, som är ett uttryck för vem vi är och hur vi gör affärer på Lyreco.

Vägledande CSR-principer

Läs mer