ISO iStock

Ett ISO-certifikat är ett lagarbete

Återigen har Lyreco Scandinavia mottagit två ISO-certifikat för sin ledning av en organisation med fokus på kvalitet och miljö. Arbetet med hållbarhet har fått ökad uppmärksamhet bland alla medarbetare, säger Gro Kardel, Quality and Sustainability Manager.   

”Idag är Lyrecos relevans och existensberättigande i mångt och mycket sammankopplat med det faktum att vi är ISO-certifierade. Det är ett godkännande av våra insatser för kvalitets- och miljöledning, och många av våra kunder ställer helt enkelt det absoluta kravet att vi är certifierade.”

Så säger Gro Kardel, Quality and Sustainability Manager vid Lyreco Scandinavia. Hon är stolt över att företaget återigen har blivit ISO 9001- och ISO 14001-certifierat när det gäller kvalitets- respektive miljöledning.

Certifikaten utfärdas på grundval av en oberoende tredjepartsrevision, som denna gång har sträckt sig över 10 dagar. Alla avdelningar och funktioner i hela den skandinaviska avdelningen har varit inblandade, och omcertifieringen baseras bland annat på ett stort antal intervjuer och observationer.

Innovation hard hat
Gro_Kardel

Vi har ett övergripande mål om att före 2023 års utgång ska minst 50 % av alla sålda produkter vara gröna, dvs. märkta med Lyrecos ’gröna träd’ eller en annan miljömärkning. Efter ISO-processen är det tydligt att vi alla har det målet oavsett avdelning. Ingen kan ensam få ett certifikat, det är ett lagarbete. 

Gro Kardel
Quality and Sustainability Manager vid Lyreco Scandinavia.

Stort fokus på hållbarhet

Lyreco Scandinavia har mottagit ISO 9001- och ISO 14001-certifikat varje år sedan 2003. För Lyreco är certifieringarna frivilliga, men Gro Kardel betonar att detta är helt nödvändigt för företaget. Certifieringen är viktig, dels för att visa vår seriositet i förhållande till leverantörer och kunder, och dels internt, där exempelvis policyer och mål för miljön är centrala element i företagets långsiktiga strategi.

Enligt Gro Kardel är alla medarbetare en del av certifieringsprocessen, vilket har varit tydligt under denna revision då förståelsen av och medvetenheten om Lyrecos gröna omställning blev ett genomgående tema över avdelningar och landsgränser. I år har i synnerhet ett av Lyrecos strategiska fokusområden uppmärksammats extra mycket av alla inblandade.

Mand & plante

Påverkar konsumentbeteendet

Det är särskilt under de senaste 18 månaderna som den hållbara tankegången och medvetenheten har vuxit i hela företaget. Det har alltid varit ett operativt och strategiskt fokusområde, men nu är även medarbetarna mer engagerade i hur organisationen kan bli mer hållbar. Och förändringarna syns i flera led.

”Det råder ingen tvekan om att en omcertifiering är en händelse som kan leda till förändringar internt och skapa större medvetenhet om våra gemensamma mål. Men den kan alldeles säkert även medföra förändringar i konsumentbeteendet och inköpskulturen hos våra kunder. Lyreco ställer ökade krav när det gäller miljön i hela vår värdekedja, och i samband med detta förväntar vi oss också att våra leverantörer levererar ett mer hållbart produktsortiment. Genom att gradvis öka kraven hoppas vi kunna påverka företagets intressenter och därmed bidra till att göra skillnad bortom oss själva”, avslutar Gro Kardel.

FAKTA

ISO 9001 är en internationell standard som beskriver krav på kvalitetsledningssystem. Den hör till de standarder i världen som är mest certifierade, och är för många synonymt med kvalitetssäkring.

ISO 14001 är en internationell standard som beskriver krav på miljöledningssystem, och därmed också på hur företag – i olika branscher – kan hantera och förbättra sin miljöprestation och minska sin miljöpåverkan.