TextilÅtervinnigtopp

Ge dina kläder en andra chans!

Cirkulära lösningar är en del av vårt klimatlöfte för att minska klimatavtrycket för allt vi levererar till våra kunder med 50% på 5 år. Vår återvinningstjänst erbjuder ett abonnemang på en textillåda som fylls på med arbetsrelaterade plagg såväl som er personals privata kläder och textilier.

cirkulära textil small (blå) 2

Följ med oss på resan mot en mer cirkulär framtid för textilindustrin! Tjänsten bygger på ett samarbete med svenska aktörerna Human Bridge och Sysav. Human Bridge sorterar allt material och ser vad som går att återanvända och vad som bör återvinnas i deras lokaler i Holsbybrunn.

Vår andra partner Sysav har uppfört en storskalig sorteringsanläggning för textil. Anläggningen finner du i Malmö där textila material tas emot för sortering och separering, därefter skickas material vidare till deras partners för att slutligen kunna bli till fibrer för nya textilier.

Här är några av de viktigaste fördelarna med vår textilåtervinningstjänst:

  • Minskar avfallsmängden: Genom att återvinna textil skapar vi ett cirkulärt flöde och begränsar textilt avfall.
  • Sparar resurser: Genom att återanvända och återvinna textilier minskar behovet av att producera nya material, vilket besparar resurser av vatten, energi och råvaror.
  • Minskar koldioxidutsläppen: Textilproduktion kräver mycket energi, men genom att använda återvunna textilmaterial minskas koldioxidutsläppen och växthusgaserna i jämförelse med nyproduktion, vilket resulterar i minskad miljöpåverkan.

Pilotprojektet som avslutades under 2022 har varit mycket lyckat och vi ser fram emot att kunna erbjuda fler kunder denna lösning. Du kan nu beställa vårt cirkulära textilabonnemang på vår Netshop här.

Vill du veta mer? Kontakta vårt CSR-team: CSRSweden@lyreco.com eller läs vår Q/A nedan.

Teckna ditt abonemang här

Q/A - Textilåtervinning

De inlämnade textilierna skickas till vårt lager i Växjö. När en viss vikt har uppnåtts, skickas de till Human Bridge för sortering. Efter sorteringen går textilierna antingen till återanvändning eller återvinning via partnern Sysav.

Human Bridge är en biståndsorganisation som samlar in, reparerar och distribuerar sjukvårdsmaterial främst till länder i Afrika, Östeuropa och Mellanöstern. Med vår hjälp kan utrangerat material från svenska regioner och företag rekonditioneras istället för att deponeras och fortsätta användas, ofta i många år, på andra håll i världen där resurserna är små. Utrustningen ger människor möjlighet att få rätt hjälp och sjukvård i sin närmiljö. Samtidigt som vi tar tillvara på jordens resurser. Insamlingen av textilier är ett sätt att finansiera våra olika biståndsprojekt. Human Bridge driver även egna secondhandbutiker runt om i Sverige under namnet Lindra Second Hand. Överskottet från Lindrabutikerna samfinansierar biståndsinsatserna. En viss andel av de kläder och skor som samlas in används också i direkta biståndsinsatser, vilket bidrar till den höga graden av återbruk.

Sysavs Siptex-teknologi omvandlar insamlade textilier genom avancerad sorterings- och sönderdelningsprocess. Här genomgår textilierna en noggrann och automatiserad sorteringsprocess där de delas upp baserat på olika faktorer som materialtyp, färg och skick. De resulterande fibrerna genomgår sedan en rengöringsprocess för att ta bort eventuell förorening eller kemiska ämnen. Efter rengöringen så packas textilerna till klädbalar, redo att användas som råmaterial för olika produkter, inklusive nya textilier eller andra tillämpningar.

Sysav sorterar textiler som bomull, ull, polyester, viskos, polyamid, akryl med olika renhetsgrader och färger. Även anpassade produkter kan sorteras ut enligt kundens krav (Sysavs kunder).

En viss del av de insamlade textilierna går till förbränning och omvandlas till energi och värme. Anledningen till att en mindre del går till förbränning är att de begränsningar för Sysavs sorteringsanläggning inte följts.

I första hand ska vi i enlighet med EU:s avfallshierarki (Direktiv 2008/98), se till att skapa så lite avfall som möjligt genom att minimera avfall, producera resurssnålt och undvika att farliga ämnen sprids i vår natur. Fördelarna med att återanvända jämfört med att återvinna inkluderar minskad resursförbrukning och energianvändning samt minskad miljöpåverkan genom att förlänga livslängden på befintliga föremål. Genom återanvändning sparas även värdefulla naturresurser och energi som annars skulle krävas för tillverkning av nya produkter.

Om återanvändning av textiler inte är möjligt ska materialen återvinnas. Detta gäller när en produkt är uttjänt, men även för exempelvis företagskläder där man inte vill att loggor sprids.

Forskning visar att över 90% av klimatpåverkan från svensk textilkonsumtion kommer från nyproduktion. Denna siffra inkluderar både produktionsprocessens utsläpp samt konsumenternas transporter till och från butiken (Elander et al, 2014). Textilåtervinning är därför ett steg i rätt riktning för att minska klimatpåverkan.

Elander M. , Sörme L. , Dunsö O. , Stare M. (2014) Konsumtion och återanvändning av textilier. Naturvårdsverket

Vår textilinsamling bidrar till att minimera textilavfallets negativa påverkan på miljön. Kläder som lämnas i textillådan kan återanvändas eller återvinnas, vilket är mer hållbart än att slänga dem som brännbart avfall. Tyvärr är en av de främsta utmaningarna i avfallsledet just det faktum att begagnade textilier och textilavfall ofta hamnar i restavfallet eller soppåsen, istället för att tas till vara som en värdefull resurs för återanvändning och materialåtervinning.

För närvarande kan vi inte styra så att det återvunna materialet från våra plagg används vidare till nyproduktion för just Lyreco kunder, men vi hoppas att utveckla detta i förlängningen.

Du kan sortera och rengöra dina textilier innan du lämnar dem i vår textillåda. Det underlättar processen och gör det enklare att återanvända eller återvinna dem på ett effektivt sätt.

Beräkningen av kostnaden har tagit hänsyn till flera faktorer. För det första innefattar den tillhandahållandet av lagerplats som krävs för att nå den minsta vikt på 1 ton, vilket är standard för våra partners mottagande. Dessutom inkluderar beräkningen sorteringsprocessen för att säkerställa produktens kvalitet och överensstämmelse med kraven. Slutligen omfattar kostnaden även leveranskostnader för att säkerställa en smidig överföring av produkten från våra kunder till slutdestinationen. I dagsläget är processen manuell vilket medför högre hanteringskostnader i alla led.

Ja, Lyreco Sverige får löpande rapport om antal kilo som Human Bridge mottagit samt vilka länder textilerna skickats till. I dagsläget kan tyvärr inte ett specifikt plagg följas.

Vårt samarbete med Sysav innebär att textilierna sorteras och bearbetas i Sverige (Malmö).

Går textilierna till Human Bridge skickas de till någon av dess partners för återanvändning. Textilierna kan användas i direkta biståndsinsatser eller säljas. Allt överskott vid försäljning av textilier går till biståndsinsatser i form av leverans av kläder eller iordningställande och leverans av sjukvårdsutrustning och handikapphjälpmedel. Genom våra biståndssändningar får sjukhus och kliniker testad utrustning som blir till stor hjälp för många. Oavsett vilken väg det insamlade materialet tar möjliggör det biståndsinsatser till mottagare i främst Afrika, Östeuropa och Mellanöstern.