Återvinning

För att ytterligare hjälpa våra kunder att minska sin miljöpåverkan erbjuder Lyreco specifika återvinningstjänster för våra kunder. Vi samarbetar med tredje parter i Europa för att underlätta återvinning av bläckpatroner och tonerkassetter, ofta med en insamlingsservice direkt från kundens lokaler.

Sweden recycling programs


Information om svensk lagstiftning kring elektriskt och elektroniskt avfall
Elektriskt och elektroniskt avfall (EE-avfall) innehåller komponenter som kan vara skadliga för miljön och skall därför INTE kastas tillsammans med annat avfall. EE-avfall innehåller också mycket metall, som det är viktigt att återvinna. Det är därför viktigt att konsumenter levererar kasserat EE-avfall tillbaka till en återförsäljare eller till en kommunal återvinningsstation, så att miljögifterna i produkterna behandlas på ett korrekt sätt och resten av produktet återvinns.

Lyreco Sverige får sitt EE-avfall hämtat av El-kretsen och vi uppmanar våra företagskunder att etablera en liknande lösning för att säkra att allt EE-avfall blir korrekt hanterat och återvunnet.

Kasserade elektriska och elektroniska produkter
Lyreco är både importör och återförsäljare av elektriska och elektroniska produkter och har därför förpliktelser enligt avfallsföreskriften både vad gäller producentansvaret (som importör) och som återförsäljare.

Lyreco ansvar som importör:
Som en importör av elektriska och elektroniska produkter är Lyreco med och finansierar en ordning för insamling, sortering, återanvändning, återvinning, deponering och annan behandling av EE-avfall genom medlemskap i ett nationellt godkänt återvinningssamarbete. Lyreco löser sina förpliktelser genom att vara med i El-kretsens retursystem for EE-avfall.

Lyreco ansvar som försäljare:
Lyreco tar emot EE avfall från företag gratis vid nyköp av andra EE-produkter. Skyldigheten är begränsad till liknande produkter som Lyreco säljer eller  tidigare har omsatt, men är inte begränsade till märke eller tillverkare. Med liknande produkter menas produkter som hör till samma produktutbud och har samma funktion som de som säljs för tillfället. Skyldigheten gäller oavsett försäljningsvolym eller försäljningsperiod, och under ett år efter den sista motsvarande EE produkten säljs. Förordningen föreskriver att när EEE säljs och / eller levereras utanför butikslokaler, som i e-handel, ska Lyreco efter svensk lagstiftning upprätta ett effektivt system för vidarebefordran och ta emot liknande mängder WEEE. Lyreco använder norska återvinna sina mottagningsanordningar i landet. Du kan också leverera EE avfall till närmaste Lyreco butik eller boka hämtning via El-kretsen. För mer information om var man kan hitta närmaste återvinningsstation, rekommenderar vi webbplatsen sopor.nu.

Lyreco ansvarar för att det WEEE avfall som överlämnas till Lyreco butiker inte innebär någon risk för förorening eller skada på människor eller djur. Möjligheterna att återanvända, återvinna och sortera komponenter i WEEE minskar inte heller. Lyreco säkerställer korrekt lagring av allt EE avfall tills det hämtas av El-kretsen. Över 90 procent av allt WEEE som samlas in återvinns - återanvänds, eller går till material- och energiutnyttjande. Mer information om återvinning av WEEE finns på naturvardsverket.se. WEEE-direktivet som är den europeiska lagstiftningen om kasserad elektronik kan hittas här (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX%3A32012L0019)
Allt som har/behöver ett batteri eller en stickkontakt för att fungera, skall levereras till miljösanering och återvinning när det kasseras.