Diversity and inclusion LP

การให้การยอมรับและเห็นถึงคุณค่าของความแตกต่างของบุคคลแต่ละคน

ที่สำหรับทุกคน

ในตลาดที่มีความท้าทายใหม่ๆและมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง เราจะต้องมั่นใจและแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของเราที่มีต่อรากฐานที่แข็งแกร่งและค่านิยมหลักของเราในเรื่องความเป็นเลิศ ความเคารพ ความหลงใหลและความคล่องตัว ซึ่งเป็นปัจจัยสู่ความสำเร็จของบริษัท

เราภูมิใจที่จะเพิ่มความมุ่งมั่นและค่านิยมเหล่านี้เพื่อรักษาความสัมพันธ์และความไว้วางใจต่อผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและภายนอกองค์กรของเรา อีกทั้งบรรลุความเป็นเลิศของพนักงาน ความเป็นเลิศของลูกค้าและการเติบโตอย่างมีความรับผิดชอบ

Diversity

ค่านิยมหลักของเราคือความเคารพ

ลีเรคโกรวบรวมพนักงานมากกว่า 10,000 คนที่ดำเนินงานใน 25 ประเทศ ซึ่งทำงานร่วมกับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียทั่วโลกในการขับเคลื่อนด้วยค่านิยมของความเคารพ เราเชื่อมั่นในความหลากหลายเพื่อเสริมสร้างสภาพแวดล้อมและประสบการณ์ในการทำงานและสนับสนุนการปฏิบัติงานของเรา

Lyreco career - diversity and inclusion

ระบบการตัดสินใจที่ไม่เลือกปฏิบัติ

การตัดสินใจจ้างงาน การเลื่อนขั้นหรือโปรแกรมการฝึกอบรมจะขึ้นอยู่กับคุณสมบัติความสามารถ ประสบการณ์การทำงานและคุณภาพการทำงานเท่านั้น

ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะไม่มีการตัดสินใจจากเรื่องเพศ อายุ ตำแหน่ง ความพิการ เชื้อชาติ สีผิว ชนชั้นทางสังคม สถานภาพสมรส รสนิยมทางเพศ ความเชื่อทางศาสนา วัฒนธรรมหรือชาติกำเนิดและมุมมองทางการเมือง

lyreco career - diversity inclusion

ความคิดเห็นและบทสนทนา

ลีเรคโกถือว่าความเคารพและการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมของพนักงานทุกคนเป็นปัจจัยสำคัญในการบรรลุความเป็นเลิศของพนักงานและลูกค้า

การประเมินความคิดเห็นของพนักงานและการสร้างความมั่นใจวในการสนทนาที่เป็นสิ่งสำคัญเพื่อสนับสนุนวัตถุประสงค์นี้

diversity - inclusion 3

ดูแลความเป็นอยู่ที่ดีในที่ทำงาน

เพื่อส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีในการทำงานของพนักงานทุกคน ลีเรคโกพยายามที่จะปรับปรุงคุณภาพชีวิตการทำงานโดยการรักษาสมดุลที่ดีระหว่างชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัว ส่งเสริมทัศนคติในการทำงานในเชิงบวกและปลูกฝังแนวคิดที่ดีในการทำงานร่วมกัน

การสำรวจความคิดเห็นและบารอมิเตอร์ทางสังคมถูกจัดทำขึ้นเป็นประจำเพื่อทำความเข้าใจในการปรับปรุงความเป็นอยู่ที่ดีในที่ทำงาน

อ่านต่อ