Volunteering in environmental event 2022

กิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2565

 

ในวันที่ 24 กันยายนที่ผ่านมา ลีเรคโก ประเทศไทยจัดกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมที่อ.สวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี โดยมีบุคคลากรที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชีให้ความรู้และแนะแนวทางในการปลูกป่าในพื้นที่ดังกล่าวและมีบุคลากรลีเรคโกหลากหลายแผนกของเราร่วมมือร่วมใจเป็นจิตอาสาในการปลูกป่าด้วยการยิงหนังสติ๊กและการสร้างโป่งเทียมเพื่อเพิ่มทรัพยากรป่าไม้ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวช่วยสะท้อนความเป็นหนึ่งเดียว การทำงานเป็นทีม ความห่วงใยโลกและสิ่งแวดล้อมของพวกเราได้เป็นอย่างดี

Shooting a slingshot for dispersing plant seed

ร่วมยิงหนังสติ๊กเพิ่มทรัพยากรป่าไม้

การยิงหนังสติ๊กปลูกป่าเป็นการยิงเมล็ดพันธุ์ต้นไม้ให้กระจายไปในพื้นที่ต่างๆ ให้เมล็ดแตกพันธุ์ไปเองตามธรรมชาติ โดยในกิจกรรมที่ผ่านมา ลีเรคโกร่วมยิงเมล็ดค่าโมงซึ่งเป็นเมล็ดทนไฟ งอกเองได้ง่ายตามธรรมชาติ เป็นไม้ใหญ่ให้ร่มเงาแก่สัตว์ป่าได้เป็นอย่างดี กิจกรรมนี้นอกจากเพิ่มทรัพยากรป่าไม้แก่สิ่งแวดล้อม สร้างที่อยู่อาศัยให้สัตว์ป่าแล้วยังมอบความสนุกสนานแก่บุคลากรของเราอีกด้วย

Planting Sparse Forest

การทำป่าโป่งเพื่อสัตว์ป่า

ป่าโป่งเป็นแหล่งอาหารและเป็นแหล่งแร่ธาตุอาหารเสริมแก่สัตว์ป่า  หลังจากทำไปแล้วป่าโป่งจะมีอายุได้ประมาณ 4-5 ปี โดยในกิจกรรมที่ผ่านมาเราได้เลือกพื้นที่ที่เคยทำป่าโป่งและหมดอายุขัยไปแล้ว และขุดดินลึกลงไป 50 ซม. จากนั้นแบ่งเป็น 3 ชั้น ชั้นแรกโรยเกลือ 40 กก.และแร่ธาตุผสมดินเล็กน้อย ชั้นที่ 2 โรยเกลือ 30 กก.และแร่ธาตุผสมดินเล็กน้อย และชั้นสุดท้ายโรยเกลือ 40 กก.และแร่ธาตุผสมดินเล็กน้อย เมื่อเสร็จแล้วให้รดน้ำ โดยหากเป็นฤดูฝนไม่ต้องรดน้ำ