Lyreco maintains its level of commitment to the Ecovadis score

ลีเรคโกรักษาระดับความมุ่งมั่นต่อความยั่งยืน

กลยุทธ์ระยะยาว CSR เพื่อความยั่งยื่นของลีเรคโกนั้นถูกตรวจสอบและประเมินโดยผู้ตรวจสอบจากองค์กรภายนอกที่น่าเชื่อถือเป็นประจำทุกปี เพื่อให้มั่นใจได้ว่าเรารับผิดชอบต่อเป้าหมายความยั่งยืนและสานต่อการสร้างความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลของเรา

หนึ่งในสถาบันประเมินความยั่งยืนที่ได้รับการยอมรับและเป็นที่น่าเชื่อถือในระดับสากล คือ อีโควาดิส ซึ่งได้ประเมินและจัดระดับบริษัทที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยลีเรคโกอยู่ในระดับเหรียญทองเป็นปีที่ 7 ติดกันด้วยคะแนน 73 จาก 100 คะแนนซึ่งทำให้เราเป็น 2% บริษัทที่คำนึงถึงความยั่งยืนมากที่สุดจากบริษัททั้งหมดที่ได้รับการประเมิน

Ecovadis Gold Medal

ลีเรคโกได้รับเหรียญทองในการรับผิดชอบต่อความยั่งยืน

ในฐานะบริษัทประเมินความยั่งยืนที่มีความน่าเชือถือในระดับสากล อีโควาดิสให้บริการแก่บริษัทหลากหลายสัญชาติในทุกอุตสาหกรรมรวมถึงกลุ่มเครือบริษัทในการเลือกผู้จัดจำหน่ายที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม

ในปี 2021 อีโควาดิสได้จัดระดับและประเมินกว่า 90,000 บริษัท ลีเรคโกได้รับการประเมินในระดับเหรียญทองเป็นปีที่ 7 ติดต่อกันโดยได้รับคะแนน 73 จาก 100 คะแนน ทำให้เราจัดเป็น 2% บริษัทที่อุทิศต่อความยั่งยืนมากที่สุด

วิธีการประเมินจัดระดับ

อีโควาดิสจัดระดับบริษัทหรือกลุ่มเครือบริษัทในทุกอุตสาหกรรมโดยประเมินด้วยกัน 4 ด้าน

rating

ในแต่ละด้าน อีโควาดิสประเมินความเคลื่อนไหวและผลการกระทำของบริษัทในทุกมิติรวมถึงความเคลื่อนไหวบนโซเชียลมีเดียและการให้ความร่วมมือตามความคาดหวังจากทั้งทางกฎหมายและการขอความร่วมมือจากองค์กรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

กระบวนการจัดระดับนั้นอ้างอิงจากตัวชี้วัดความรับผิดชอบต่อสังคมและความยั่งยืนในระดับสากล ด้วยความร่วมมืออย่างเหนียวแน่นกับองค์กรภายนอกที่น่าเชื่อถือ ได้แก่ องค์กร NGO และ องค์กรส่งเสริมความยั่งยืน ได้แก่ องค์กรข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ(UN Global Compact) ซึ่งมีเป้าหมายในการกระตุ้นให้บริษัททั่วโลกหันมาใช้นโยบายในการดำเนินกิจการซึ่งคำนึงถึงความยั่งยืนและมีความรับผิดชอบต่อสังคมมากขึ้น โดยแต่ละบริษัทควรได้รับการตรวจสอบและประเมินด้วยองค์กรภายนอกที่น่าเชื่อถือ เช่น อีโควาดิส โดยประเมินจัดระดับโดยมีคะแนนเต็ม 100 คะแนน

Medal CTA

4 ระดับการประเมินของอีโควาดิส

การประเมินความยั่งยืนระดับเหรียญแพลตตินัมจัดทำขึ้นเมื่อปี 2020 เพื่อจำแนกกลุ่มบริษัท 1 % รับผิดชอบต่อความยั่งยืนมากที่สุดโดยได้รับคะแนนตั้งแต่ 73-100 คะแนน นับแต่เดือนมกราคม 2022 คะแนนต่ำสุดในการเป็นระดับแพลตตินัมถูกเพิ่มขึ้นเป็น 75 คะแนน เนื่องจากกลุ่มบริษัทที่ได้รับการประเมินต่างมุ่งเพิ่มคะแนนอยู่เสมอ อย่างไรก็ตามไม่มีการมอบเหรียญแก่กลุ่มบริษัทที่ได้รับการประเมินต่ำกว่า 47 คะแนน

เพื่อประโยชน์ต่อโลก ผู้คนและความก้าวหน้า

ในอนาคตข้างหน้า ลีเรคโกตั้งเป้าในการตรวจสอบการดำเนินการเพื่อบรรลุจุดประสงค์ ดังนี้

  • ลดการปล่อยก๊าซ CO2
  • พัฒนาการหมุ่นเวียนทรัพยากรทั้งในกระบวนการผลิตและการหมุนเวียนการใช้ผลิตภัณฑ์
  • พัฒนาการสื่อสารทางโซเชียลมีเดียและความสัมพันธ์กับชุมชน

จวบจนปัจจุบัน ลีเรคโกกำลังพัฒนาและไม่หยุดหย่อนในการปฏิบัติตามแผนระยะยาวเพื่อสร้างผลกระทบที่ดีผ่านการสื่อสารที่โปร่งใส ซื่อสัตย์ต่อพัฒนาการความยั่งยืนของเรา

Maxime Chabaud

รางวัลนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของเราในการยึดความยั่งยืนเป็นเป้าหมายหลักในกลยุทธ์ของกลุ่มเครือลีเรคโก นี่ไม่ใช่บทสรุปบนเส้นทางความยั่งยืนของเรา แต่เป็นอีกก้าวในการสร้างผลลัพธ์ที่ดีต่อโลกและผู้คนที่เรารัก

Maxime Chabaud
Lyreco Sustainability director
อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับความมุ่งมั่นของเรา

รายงานความยั่งยืนของลีเรคโกปี 2021

อ่านต่อ