1 day delivery

ลีเรคโกจัดฝึกอบรมพนักงานขับรถ ประจำปี 2563

การฝึกอบรมพนักงานขับรถ 2020

 

การฝึกอบรมครั้งนี้ไม่เพียงแต่จะมุ้งเน้นไปยังเรื่องการขับขี่ปลอดภัย โดยเริ่มการอบรบตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมความพร้อมของตัวคนขับ การตรวจสภาพรถยนต์ ไปจนถึงการการพูดคุย ให้บริการกับลูกค้าด้วย 

 

กิจกรรมนี้เป็นเสมือนจรรยาบรรณของรีเลคโก ที่ต้องการส่งมอบความสบายใจให้ทั้งลูกค้าและสังคม เพื่อการพัฒนาร่วมกันอย่างยั่งยืน

ภายในหลักสูตรด้านความปลอดภัยจะมีการอบรบแยกย่อย ดังต่อไปนี้

- การตรวจสภาพรถยนต์ ก่อนการขับขี่

- เทคนิคในการขับขี่อย่างปลอดภัย

- พฤติกรรมและสาเหตุที่นำไปสู่อุบัติเหตุ

- การรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉิน

- การรับมือหลังเกิดอุบัติเหุ

- กฏหมายเบื้องต้นที่ควรทราบ

- กิจกรรม Workshop

และยังมีกิจกรรมอื่นๆ ทั้งในด้านการให้บริการ และการวางแผนใช้เครื่องมือต่างๆ ในการขนส่ง ทั้งหมดนี้ก็เพื่อ ปลอดภัยทั้งในส่วนของชีวิตพนักงาน ทรัพย์สินของบริษัท และสินค้าของลูกค้า มั่นใจได้ว่าสินค้าจะส่งถึงมือลูกค้าทุกๆ คน

Lyreco Driver's training 2020
Pratya

"การขับขี่อย่างปลอดภัย ไม่เพียงแต่จะช่วยปกป้องชีวิตพนักงานขับรถและทรัพย์สินของบริษัทแล้ว ยังมีผลในด้านการจัดส่งสินค้าได้ตรงต่อกำหนดเวลาที่วางไว้ตั้งแต่ที่ศูนย์กระจายสินค้า อีกทั้งการขับรถตามกฏจราจรอย่างเคร่งครัด จะช่วยให้การคมนาคมบนท้องถนนเป็นไปอย่างราบรื่น ดีต่อลูกค้า เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบต่อสังคม”

คุณ ปรัชญา โอภาสปกรณ์กิจ 
QSS Manager and CSR Ambassador of Thailand