World environment day

วันสิ่งแวดล้อมโลก - ถึงเวลาคืนลมหายใจให้ธรรมชาติ

วันสิ่งแวดล้อมโลกจัดขึ้นในวันที่ 5 มิถุนายนของทุกปี นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2517 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้รัฐบาล ธุรกิจ และประชาชนตระหนักถึงการจัดการกับปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง


วันสิ่งแวดล้อมโลกเป็นวันสำคัญระดับโลกที่จัดขึ้น เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวก และช่วยให้ผู้คนตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรของโลกใบนี้ ทั้งยังช่วยให้ธุรกิจพัฒนาโมเดลที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เกษตรกรและผู้ผลิตสามารถผลิตสินค้าที่ยั่งยืนมากยิ่งขึ้น และรัฐบาลสามารถลงทุนในการซ่อมแซมสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น รวมถึงสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนนักศึกษาในการลงมือปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างอนาคตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ในทุกๆ ปี วันสิ่งแวดล้อมโลกจะมีธีมที่แตกต่างกันไป ธีมในปี พ.ศ.2562 คือการเอาชนะมลพิษทางอากาศ ซึ่งถือเป็นประเด็นสำคัญอย่างยิ่งสำหรับประเทศไทย โดยที่แต่ละเมืองจะเป็นผู้จัดธีมสำหรับวันสิ่งแวดล้อมโลก และในปี พ.ศ. 2531 กรุงเทพมหานครได้จัดงานวันสิ่งแวดล้อมโลกอย่างภาคภูมิใจในหัวข้อ “เมื่อผู้คนให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมเป็นอันดับแรก การพัฒนาก็จะยังคงอยู่”

Greener workplace

“Generation Restoration”, ธีมสำหรับปี พ.ศ.2564

วันสิ่งแวดล้อมโลกในวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ.2564 จะเริ่มต้นทศวรรษแห่งการฟื้นฟูระบบนิเวศของสหประชาชาติ ซึ่งถือเป็นภารกิจระดับโลกในการฟื้นฟูพื้นที่หลายพันล้านเฮกตาร์ ตั้งแต่ป่าไม้ไปจนถึงพื้นที่เพาะปลูก ตั้งแต่ยอดเขาไปจนถึงระดับความลึกของทะเลด้วยระบบนิเวศที่ดีต่อสุขภาพเราเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำรงชีวิตของผู้คน ต่อต้านการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศและหยุดการล่มสลายของความหลากหลายทางชีวภาพ ธีมในปีนี้คือ Generation Restoration” และเจ้าภาพคือประเทศปากีสถาน

“Generation Restoration” เป็นธีมที่สำคัญมาก เนื่องจากระบบนิเวศบนโลกของเรานั้นอยู่ภายใต้ความกดดัน ทุกๆ สามวินาที โลกสูญเสียป่าไม้มากพอที่จะครอบคลุมสนามฟุตบอล และในช่วงศตวรรษที่ผ่านมาเราได้ทำลายพื้นที่ชุ่มน้ำของเรามากไปกว่าครึ่ง

กว่า 50 เปอร์เซ็นต์ของแนวปะการังได้สูญหายไป และอาจสูญหายไปถึง 90 เปอร์เซ็นต์ภายในปีพ.ศ. 2593 ถึงม้ว่าภาวะโลกร้อนจะจำกัดการเพิ่มขึ้นที่ 1.5°C ก็ตาม การฟื้นฟูระบบนิเวศ หมายถึง การป้องกัน การหยุด และการย้อนกลับความเสียหายนี้ เพื่อเปลี่ยนจากการใช้ประโยชน์จากธรรมชาติไปสู่การรักษา

ลีเรคโกปรารถนาที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปของโลก เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นและเรามุ่งเน้นไปที่ความยั่งยืนในหลายๆ ด้านซึ่งมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

Waste sorting process

หลักเศรษฐกิจหมุนเวียน

เป็นที่ทราบกันอย่างดีว่า ลีเรคโกให้ความสำคัญกับหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน และในปี พ.ศ.2568 เราต้องการที่จะเป็นบริษัทแรกในกลุ่มอุตสาหกรรมสำหรับสถานที่ทำงานที่จะพัฒนา...

  1. จำหน่ายสินค้าที่พร้อมรีไซเคิลครบวงจร
  2. รวบรวมสินค้าและจัดทำกระบวนการการนำสินค้าที่พร้อมรีไซเคิลกลับมาใช้อีกครั้ง
  3. ลดการใช้บรรจุภัณฑ์สินค้าที่นำกลับมาใช้ใหม่ไม่ได้ให้เป็นศูนย์
  4. ลดการใช้พลาสติกใช้แล้วทิ้งในออฟฟิศลีเรคโกให้เป็นศูนย์
  5. สร้างมาตรฐานเศรษฐกิจหมุนเวียนในกลุ่มอุตสาหกรรมสำหรับสถานที่ทำงาน
certification green tree

สินค้าฉลากเขียวจากลีเรคโก

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 ลีเรคโกเข้าร่วมในข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติว่าด้วยความยั่งยืน และได้ส่งรายงาน CSR ประจำปีของเราไปยัง UN เพื่อแสดงให้เห็นทุกสิ่งที่เราได้ทำในปีก่อนหน้า

ลีเรคโกมีกลุ่มสินค้าที่ผ่านการประเมินคุณภาพสินค้าฉลากเขียว เรียกว่า “Green Products Assessment” สินค้าเหล่านี้จะถูกเน้นอยู่ในแค็ตตาล็อกและหน้า e-shop ของเราด้วยสัญลักษณ์ “ต้นไม้สีเขียว” วิธีการนี้อาศัยมาตรฐานซึ่งเป็นที่ยอมรับและเป็นสากลอย่าง: ISO 14020 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดของมาตรฐาน ISO Environment Claims ในปีพ.ศ. 2562

ร้อยละ 42.6 ของการซื้อเครื่องใช้ในสำนักงานของลูกค้านั้นมาจากสินค้าต้นไม้สีเขียว และการเลือกสินค้าต้นไม้สีเขียวเหล่านี้นั้นเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ลูกค้าของเราสามารถมุ่งเน้นไปที่การลดผลกระทบจากการซื้อที่มีต่อสิ่งแวดล้อม

Green leaf

ฉันควรทำอย่างไร?

หลายคนอาจมีคำถามว่า “ฉันสามารถทำอะไรในวันสิ่งแวดล้อมโลกได้อีกบ้าง?”

ไม่ว่าคุณจะทำอะไร คุณจะไม่ได้ทำอยู่เพียงคนเดียว ในวันที่ 5 มิถุนายนผู้คนนับล้านทั่วโลกใบนี้จะร่วมกันเฉลิมฉลองและต่อสู้เพื่ออนาคตที่ดีกว่าของโลกของเรา

 

เลือกซื้อสินค้าฉลากเขียวครบวงจรที่ลีเรคโก เพื่อการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนและรับผิดชอบสังคม