People in a meeting

การกำกับดูแลด้าน CSR

กระบวนการจัดการความเสี่ยงขององค์กร และ การปฏิบัติตามข้อกำหนด

สร้างระบบการจัดการความเสี่ยง และ ปฏิบัติตามข้อกำหนด ของธุรกิจในองค์กร

ทั่วทั้ง 15 สาขา ที่ครอบคลุมถึง 25 ประเทศ อีกทั้งกว่า 15 พันธมิตรทางธุรกิจที่ครอบคลุมอีก 17 ตลาดทั่วโลก แสดงให้เห็นว่าลีเรคโกเป็นบริษัทข้ามชาติที่มีความแข็งแกร่งทางธุรกิจทั้งทางด้านระบบบริหารจัดการความเสี่ยงด้านคุณภาพและด้านสิ่งแวดล้อมที่ผสานเข้ากับทุกกระบวนการทำงานของบริษัท

sdg 12 + 8

เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติที่เรามุ่งมั่นทำอยู่คือ

sustainability

2 พื้นที่ที่ครอบคลุม

value excellence white

คุณภาพ

leaf

สิ่งแวดล้อม

เป้าหมายที่สำคัญ

 1. กระบวนการจัดการความเสี่ยงขององค์กร
 2. การจัดลำดับความเสี่ยง (Risk matrix)
 3. การอบรม และ สร้างความตระหนักด้านความเสี่ยงและโอกาส 
eye

กระบวนการขอการรับรองมาตรฐานระดับสากล

เพื่อสร้างให้มาตรฐานระดับสากลทั้ง ISO 9001 และ ISO 14001 ทั่วทั้ง 15 สาขาของลีเรคโกทั่วโลก

อีกทั้งสร้างระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในองค์กร ISO45001 ในสาขาที่มีความเกี่ยวข้อง หรือ มีข้อกำหนดทางด้านกฎหมายของประเทศนั้น

ตั้งแต่ปี พ.ศ.2555 ทางองค์กรได้ปฏิบัติตามมาตรฐานข้อกำหนดด้านความรับผิดชอบทางสังคมเชิงบรรษัท (Corporate Social Responsibility) เพื่อมุ่งไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนในองค์กร หรือ ในสาขาอื่นบางประเทศนั้นสามารถเลือกเพื่อที่จะได้รับการรับรองมาตรฐานอื่นนอกจากนี้ได้

People in a meeting

ขั้นขยายของกระบวนการจัดการความเสี่ยง

ปี พ.ศ.2562 กระบวนการจัดการความเสี่ยงของลีเรคโกครอบคลุมทั้งด้าน คุณภาพ และ ด้านสิ่งแวดล้อม แต่ตั้งแต่กลยุทธใหม่ด้าน CSR ที่เริ่มปี พ.ศ.2562 ถึง พ.ศ.2567 ได้ขยายผลการจัดการความเสี่ยงไปถึงพื้นที่: 

 • ความเสี่ยงด้านธุจริต
 • ความเสี่ยงด้านสังคมจากกิจกรรมของบริษัท
 • ความเสี่ยงจากอาชญากรรมคอมพิวเตอร์

การจัดการด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้บูรณาการเข้ากับการปฏิบัติงานของ Group โดย Chief Operating Officer เป็นผู้นำกลยุทธด้านนี้ส่งผ่านไปยัง Group QSS ให้สร้างและปฏิบัติตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Responsibility policy) รวมทั้งกำกับให้ QSS ทั่วทั้ง 15 สาขาทั่วโลกปฏิบัติตามด้วย

Two people looking at a tablet

ส่งเสริมด้านจริยธรรม จรรณยาบรรณ

สร้างความตระหนักต่อพนักงานทุกคนในองค์กร ต่อทุกกิจกรรมที่ทำ รวมทั้งพันธมิตรทางธุรกิจทุกคนให้ปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของเรา

เพื่อส่งเสริมจริยธรรม และ จรรยาบรรณทางธุรกิจ ของลีเรคโก รวมทั้ง "ระบบการแจ้งข้อกังวลของท่าน" ทางบริษัทได้จัดตั้ง คณะกรรมการด้านจรอยธรรม จรรยาบรรณและข้อกำหนด ที่เป็นตัวแทนมาจาก Group Compliance officer และ กลุ่มบุคคลากรเฉพาะทางด้านจริยธรรมจรรยาบรรณ ขึ้นมาในปี พ.ศ.2563 เพื่อดำเนินการ และ สื่อสารให้ทุกสาขาทั่วโลกได้ปฏิบัติเมือนกัน 

ข้อมูลเพิ่มเติม
คณะกรรมการด้านจริยธรรม จรรยาบรรณและข้อกำหนดของลีเรคโก

เหล่าคณะกรรมการประกอบไปด้วย 4 กลุ่มบุคลากรที่จัดตั้งอย่างถาวร ดังนี้:

 • ประธานกรรมการบริหาร และ CEO กลุ่มบริษัทลีเรคโก
 • Chief Finance Officer กลุ่มบริษัทลีเรคโก
 • Chief People & Culture Officer กลุ่มบริษัทลีเรคโก
 • Compliance officer และ Committee secretary กลุ่มบริษัทลีเรคโก

เหล่าคณะกรรมการกำกับดูแลจริยธรรม จรรยาบรรณและข้อกำหนดในขอบข่ายดังต่อไปนี้:

 • การป้องกันการทุจริต
 • การต่อกรกับพฤติกรรมเลือกปฏิบัติและการล่วงละเมิด
 • การปกป้องข้อมูล
 • จริยธรรม จรรยาบรรณและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจ หรือ สิ่งที่คณะกรรมการพิจารณาว่ามีสาระสำคัญ

จรรยาบรรณของพวกเรา

ลีเรคโกให้คำมั่นในการสร้างคุณค่าต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผนึกความสัมพันธ์ทางธุรกิจระหว่าง พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า สังคม และ หุ่นส่วนทางธุรกิจโดยยึดมั่นบนค่านิยมของบริษัท: Passion, Agility, Respect และ Excellence.
ตั้งแต่ที่ลีเรคโกลงนามพันธสัญญากับข้อตกลงแห่งสหประชาชาติตั้งแต่ปี พ.ศ.2547 นั้นมาลีเรคโกมุ่งมั่นสนับสนุนด้านสิทธิมนุษยชนและความรับผิดชอบต่อสังคมตามหลักการของข้อตกลงแห่งสหประชาชาติ ตามอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International labour Organisation) อนุสัญญาสหประชาติด้านสิทธิของเด็ก และ แนวทางปฏิบัติขององค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจข้ามชาติ (OECD Guidelines for Multinational Enterprises)

จริยธรรม จรรยบรรณได้สะท้อนตัวตนความเป็นลีเรคโก วิธีการดำเนินธุรกิจของลีเรคโก ซึ่งจะเกิดขึ้นได้เพราะหลักการเหล่านี้ถูกดำเนินการมายาวนานจนกลายเป็นเหมือนส่วนหนึ่งของลีเรคโก

หลักการด้าน CSR

อ่านต่อ