Tree

กลยุทธ์ของเรา

กลยุทธ์เพื่อความยั่งยืนของลีเรคโก

ทำไมต้องกลยุทธ์ความยั่งยืน

ที่ลีเรคโก เรามุ่งมั่นที่จะรับผิดชอบการกระทำที่ส่งผลกระทบต่อโลกและผู้คนของเรา เรารับฟังปัญหาและความจำเป็นของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง การกระทำดังกล่าวทำให้เราสามารถเห็นถึงกระบวนการที่จำเป็นต้องทำเพื่อที่จะสร้างแผนกลยุทธ์ในอนาคตได้จากการพิจารณาความเป็นจริงอย่างชัดเจน

เป้าหมายของเราในปี 2026

PLANET

Nature Abstract

90% ของการหมุนเวียนสินค้าและบริการของเราเป็นผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืน

PEOPLE

People together

90% ของบุคลากรของเราภูมิใจที่ทำงานกับลีเรคโก

PROGRESS

People - Meeting

เราร่วมมือกับพาร์ทเนอร์ของเราในการก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืน
 

Nature Abstract

PLANET

เพื่อลดผลกระทบต่อโลก เรามุ่งมั่นที่จะ
 • ใช้และจำหน่ายสินค้าและบริการที่ยั่งยืน และนำแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนมาปรับใช้
 • สร้างความสมดุลในการรับและปล่อยก๊าซ CO2 ในการใช้ยานพาหนะและการเดินทางทางธุรกิจโดยกระทำการภายใต้กรอบความยั่งยืน ลดการปล่อยก๊าซ CO2 และมีการชดใช้ในส่วนที่ไม่สามารถลดได้
 • สร้างความสมดุลในการรับและปล่อยก๊าซ CO2 ในการดำเนินกิจการส่วนต่างๆภายในของเรา
People together

PEOPLE

เรามุ่งมั่นที่จะสร้างคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งๆขึ้นไปในที่ทำงานให้แก่บุคลากรของเรารวมถึงดูแลผู้คนในชุมชนที่เราเข้าไปประกอบกิจการ:

 • เป็นมากกว่างานคือการสร้างอาชีพ เรามุ่งมั่นที่จะส่งเสริมการพัฒนาตนของบุคลากรของเรา

 • เรามุ่งมั่นที่จะสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัยและเอื้อในการเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรเราทุกคน

 • เราลงมือทำเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ดีต่อชุมชนในประเทศที่เราเข้าไปประกอบการ

People - Meeting

PROGRESS

เราสร้างความมั่นใจว่าพาร์ทเนอร์ของเรามีส่วนร่วมในการเสนอความเห็น การลงมือทำ และการตัดสินใจ

 • เรารับฟังลูกค้าและ supplier เพื่อสร้างความก้าวหน้า 

 • เราแบ่งปันประสบการณ์เกี่ยวกับโครงการความยั่งยืนของเรา

 • เราลงมือทำเพื่อสร้างกรอบจริยธรรมในทุกกิจกรรมของเราและสนับสนุนให้บุคลากรและพาร์ทเนอร์ของเราปฏิบัติตามแนวทางที่ยั่งยืน

the global goals

การสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของ UN

ในปี 2015 องค์การสหประชาชาติ(UN) ได้กำหนดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) 17 ประการซึ่งเป็นแนวทางการปฏิบัติสำหรับรัฐบาล องค์กรพัฒนาเอกชน บริษัท และพลเมืองเพื่อสร้างความยั่งยืน

UN ได้เน้นย้ำถึงอุปสรรคต่อความยั่งยืนในระดับโลกที่เรากำลังเผชิญที่เกี่ยวข้องกับความยากจน ความไม่เท่าเทียม การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ ความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อม สันติภาพ และความยุติธรรม

ในฐานะผู้ประกอบการในการจัดจำหน่ายสินค้าและนวัตกรรมสำหรับสภาพแวดล้อมการทำงาน เรามุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามแนวทาง SDGs

A New Focus

ในปี 2022 เราได้ทบทวนการปฏิบัติตามกรอบ SDGs ของลีเรคโกที่ผ่านมาและได้แบ่งเป็น 4 หมวดหมู่

 • เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ส่งผลกระทบโดยอ้อมกับลีเรคโก
 • เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ส่งผลกระทบเล็กน้อยกับลีเรคโก
 • เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อลีเรคโกและควรปรับเป็นกิจวัตรประจำวันของลีเรคโก
 • เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อลีเรคโกและควรเป็นเป้าหมายกลยุทธ์หลักของลีเรคโก
  SDG

3 กลยุทธ์ตามแนวทาง SDGs

เราให้ความสำคัญสูงสุดกับ 3 กลยุทธ์ที่ส่งผลกระทบโดยตรงกับผลการดำเนินการตาม SDGs

Slide2
เรียนรู้เพิ่มเติม

อ่านรายงาน CSR ของเรา

อ่านต่อ