Progress People Together

PROGRESS

เราร่วมมือกับพาร์ทเนอร์ของเราในการก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืน

เราตั้งกรอบจริยธรรมการทำงานในทุกกิจกรรมของเรา เราผลักดันพาร์ทเนอร์และบุคลากรของเราทุกคนให้นำแนวทางการปฏิบัติเพื่อความยั่งยืนมาใช้

เราสร้างความมั่นใจว่าพาร์ทเนอร์ของเรามีส่วนร่วมในการเสนอความเห็น การลงมือทำ และการตัดสินใจ

  • เรารับฟังลูกค้าและ Supplier เพื่อปรับปรุงและสร้างความก้าวหน้า
  • เราแบ่งปันประสบการณ์เกี่ยวกับความยั่งยืนของเราและช่วยพาร์ทเนอร์ของเราปฏิบัติเช่นกัน
  • เราสร้างกรอบจริยธรรมการทำงานในทุกกิจกรรมที่เราทำ
  • เราผลักดันให้บุคลากรและพาร์ทเนอร์ของเราใช้แนวทางการปฏิบัติเพื่อความยั่งยืน

ด้วยการรับฟัง การลงมือทำและการสื่อสารสิ่งที่เราทำและวิธีที่เราทำอย่างโปร่งใสทำให้เราสามารถสร้างแนวทางการทำงานอย่างมีจริยธรรมได้ที่ไม่เพียงใช้ได้แค่กับบุคลากรในลีเรคโกแต่รวมถึงทุกคนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรา

handshake

ความร่วมมือกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับเรา

เรานำการปฏิบัติเพื่อความยั่งยืนมาใช้ในสภาพแวดล้อมของเรามากขึ้น

การร่วมมือกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเราในการปฏิบัติตามกลยุทธ์ความรับผิดชอบขององค์กรในระยะยาวเป็นองค์ประกอบสำคัญในการทำให้เป้าหมายความยั่งยืนประสบผลสำเร็จอีกทั้งการมีส่วนร่วมยังเอื้อต่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในทุกกิจกรรมที่เราทำ

People Together

การรับรอง & การยอมรับ

การสร้างความเชื่อใจและความชัดเจนเป็นองค์ประกอบสำคัญในการตอบสนองความต้องการทางสิ่งแวดล้อมของลูกค้าและความต้องการสินค้าคุณภาพดีที่สุด

ลูกค้าของเราสามารถมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์เรามาจาก Supplier ที่เชื่อถือได้ เรามีระบบจำแนกข้อมูลที่ชัดเจนให้ลูกค้าสามารถเลือกซื้อสินค้าที่ยั่งยืนผ่าน : 

  1. ระบบกรอง ISO ที่ปรับให้เข้ากับความต้องการของแต่ละสาขาลีเรคโก
  2. ฉลากและใบรับรองทางสิ่งแวดล้อมที่เป็นที่ยอมรับ
  3. กระบวนการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืนของลีเรคโก

อ่านต่อ