LYRECO EXPANSION

กลยุทธ์ด้าน CSR

พ.ศ.2563-2568

ลีเรโกเข้าร่วม UN Global Compact ในปี พ.ศ.2547 และทำให้ CSR เป็นเสาหลักของธุรกิจอย่างเป็นทางการในปี พ.ศ.2555 ผ่านกลยุทธ์ CSR และ Eco-Future ในปี พ.ศ.2555-2561

ตั้งแต่ปี พ.ศ.2562 เป็นต้นมา กลยุทธ์ใหม่ได้ดำเนินการเพื่อขยายพันธสัญญาของเรา: จริยธรรมและความยั่งยืนในห่วงโซ่อุปทาน การกำกับดูแลและการจัดการความเสี่ยง และการมีส่วนร่วมต่อชุมชนในปัจจุบันเป็นหลักการชี้นำโดยเฉพาะนอกเหนือจากสิ่งแวดล้อม เศรษฐศาสตร์ และผู้คน

blue

หลักการชี้นำ 6 ประการ

CSR ECONOMICS

1.

เศรษฐศาสตร์

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาข้อเสนอที่ยั่งยืนยิ่งขึ้นและมอบความเป็นเลิศให้กับลูกค้าของเราทุกคน

Icon of a leaf

2.

สิ่งแวดล้อม

ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในกิจกรรมทั้งหมดของลีเรคโก ตั้งแต่คู่ค้าจนถึงลูกค้าของเราโดยให้ความสำคัญกับการต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

19 NDC

3.

ห่วงโซ่อุปทาน

พัฒนาฐานอุปทานที่ต้องการอย่างยั่งยืนและมีจริยธรรม ซึ่งช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันนวัตกรรมและความสำเร็จของลูกค้าของลีเรคโก

CSR COVERNANCE

4.

การปกครอง

ดำเนินโปรแกรมการจัดการความเสี่ยงและการปฏิบัติตามกฎระเบียบเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจแบบบูรณาการ

people

5.

ผู้คน

นำเสนอประสบการณ์ที่ดีที่สุดของพนักงาน เพื่อให้พนักงานของเราสามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าของเรา

passion white icon

6.

ชุมชน

ทำให้การศึกษาเป็นหัวใจหลักของโครงการการกุศลของลีเรคโกทั้งในระดับโลกและระดับท้องถิ่น

materiality matrix

Lyreco Materiality Matrix

ในปี พ.ศ.2560 เมทริกซ์ที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักของเราได้ก่อให้เกิดความท้าทายเพิ่มเติม ซึ่งทำให้เราขยายพันธสัญญาด้านความรับผิดชอบต่อสังคม มีการระบุประเด็นสำคัญ 11 ประเด็น เป็นรากฐานของหลักการชี้นำ 6 ข้อของเราที่มีผลบังคับใช้ในเดือนมกราคม พ.ศ.2562

ต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่?

รายงาน Corporate Social Responsibility ของลีเรคโก

LYRECO 2021 CSR

อ่านต่อ