lyreco CSR materiality matrix

Lyreco Materiality Matrix

ลำดับความสำคัญ 11 ประการเป็นรากฐานของกลยุทธ์ CSR ของเราในปี 2562-2568

ลำดับความสำคัญเชิงกลยุทธ์ที่ลีเรคโกให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบขององค์กรนั้น ขึ้นอยู่กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและตัวบริษัท

ความท้าทายพื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและเศรษฐกิจ ได้รวมเข้ากับกลยุทธ์ความยั่งยืนของเรา โดยหลักการสำคัญเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงกลยุทธ์ ECO FUTURE ปี 2555-2561 และข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ตรวจสอบในช่วง 7 ปีที่ผ่านมาของเรา

ในปี พ.ศ.2560 materiality matrix ที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักของเรา ได้ก่อให้เกิดความท้าทายเพิ่มเติม ซึ่งทำให้เราขยายขอบข่ายความรับผิดชอบและพันธสัญญาด้านความยั่งยืน

 

 

lyreco CSR materiality matrix

11 ลำดับความสำคัญที่ใช้ร่วมกัน

 1. ความพึงพอใจของลูกค้า
 2. สุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน
 3. สิทธิมนุษยชนในห่วงโซ่อุปทาน
 4. การปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ
 5. การดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม
 6. คุณภาพสินค้าและบริการ
 7. ความเป็นอยู่ของพนักงาน
 8. มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมในห่วงโซ่อุปทาน
 9. มาตรฐานทางสังคมในห่วงโซ่อุปทาน
 10. การจัดการมนุษย์
 11. ความร่วมมือกับลูกค้าเกี่ยวกับความยั่งยืน
Leaves

รากฐานสำหรับกลยุทธ์ CSR ของเรา

ลำดับความสำคัญ 11 ประการ เป็นรากฐานของกลยุทธ์ CSR ของเราในปี 2562-2568