people shaking hands

ความยั่งยืน: เราประเมินคู่ค้าของเราอย่างไร

การสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวกับคู่ค้าเป็นกุญแจสำคัญในการเสริมสร้างผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน

การประเมินความยั่งยืนแบบสแตนด์อโลนประจำปีของคู่ค้าลีเรคโกที่เปิดตัวในปี 2558  ได้รับการผสานรวมอย่างสมบูรณ์ในโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพของซัพพลายเออร์ในปี 2561

ในปี 2562 คะแนนความยั่งยืนซึ่งก่อนหน้านี้คิดเป็น 20% ได้เพิ่มขึ้นเป็น 25% เมื่อเทียบเท่ากับเกณฑ์อีกสามข้อของโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพของคู่ค้า

 

การประเมิน CSR ทั้ง 5 หมวดหมู่:

  1. ลักษณะด้านสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์
  2. องค์กร CSR และการกำกับดูแล
  3. ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
  4. ระบบการจัดการด้านสุขภาพและความปลอดภัย
  5. ความรับผิดชอบต่อสังคม ห่วงโซ่อุปทานและจริยธรรมทางธุรกิจ

จากผลลัพธ์ของเครื่องมือการประเมินเหล่านี้ ความทะเยอทะยานคือการสร้างแผนปฏิบัติการปรับปรุงรายปี ซึ่งแผนการนี้จะถูกดำเนินการและประสานงานโดยทีมงานด้านผลิตภัณฑ์ QSS และโลจิสติกส์

 

วิธีการประเมินความยั่งยืน (SUSTAINABILITY ASSESSMENT METHODOLOGY)

 

ลีเรคโกใช้วิธีการ:

world resources institute

 

สถาบันทรัพยากรโลก

แนวทางของสถาบันทรัพยากรโลกให้ความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นไปที่เรื่อง สภาพภูมิอากาศ พลังงาน ป่าไม้ น้ำ เมืองและมหาสมุทร

 

 

ISO 26000 supplier sustainability assessment

 

 

หลักเกณฑ์ ISO 26000

การประเมินจะขึ้นอยู่กับธุรกิจที่มีประสิทธิผลระหว่างลีเรคโกและคู่ค้า ในแง่ของโรงงาน หน่วยธุรกิจและประเภทของผลิตภัณฑ์ ทำให้การประเมินมีความแม่นยำมากขึ้นสำหรับลูกค้าของลีเรคโก

 

 

ผลการประเมินปี 2562

  • คู่ค้า 97 ราย - อัตราการตอบ 100 % 
  • คะแนนเฉลี่ย: 3.32/5*  - *1 เป็นคะแนนที่ดีที่สุดสำหรับโปรแกรมการปรับปรุงประสิทธิภาพของคู่ค้า
    เป็นคะแนนที่ดีที่สุดสำหรับโปรแกรมการปรับปรุงประสิทธิภาพของคู่ค้า
  • วิวัฒนาการ: - 4% เทียบกับปี 2561